Akkreditering – høgare yrkesfagleg utdanning

NOKUT har ansvar for å akkreditere all høgare yrkesfagleg utdanning i Noreg. Berre tilbod som er akkrediterte av NOKUT kan kallast høgare yrkesfaglege utdanningar. Skular som har akkrediterte fagskuletilbod kan då kalle seg fagskular.

NOKUT akkrediterer følgjande:

  • fagskuletilbod
  • vesentlege endringar
  • fagområde

OBS! Vi gjer merksam på at alle dokument som NOKUT tek imot som hovudregel er offentlege, jf. offentleglova § 3.
Det er viktig at institusjonar som sender inn dokumentasjon til NOKUT syrgjer for at det ikkje finst opplysningar som er underlagde teieplikt eller sensitive personopplysningar. Dersom dokumentasjonen likevel innheld opplysningar som institusjonane meiner må gjerast unntak for, må dette informerast om ved innsending og grunngivast med å vise til eit rettsleg grunnlag for dette. NOKUT vil gjere ei vurdering av grunngivinga i kvart enkelt tilfelle.


Dersom du allereie har registrert søknad, kan du sjekke/oppdatere den her:

Logg inn

Kan vi nytte forenkla søknadsskjema?

Driv de fagskule frå før og vil søke akkreditering av ei ny fagskuleutdanning innanfor andre fag enn helse og oppvekst? Då kan det vere aktuelt for dykk å nytte eit forenkla søknadsskjema. Send e-post til fagskole@nokut.no for å avklare om dette er aktuelt for institusjonen dykkar.


Vennligst gjør et valg i forrige trinn
Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Formålet med akkrediteringsordninga er å sikre fagskulestudentar tilfredsstillande utdanning og vilkår og medverke til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i høgare yrkesfagleg utdanning. I tillegg til å vurdere sjølve utdanninga, vurderer NOKUT også om fagskulen har tilfredsstillande styringsordning, reglement og system for kvalitetssikring.

Alle som gjer vesentlege endringar av akkrediterte fagskuleutdanningar og/eller fagområde skal søkje NOKUT om akkreditering av desse.

Det er ikkje mogeleg å lage ei uttømmande liste over vesentlege endringar, men i fagskuletilsynsforskrifta paragraf 3-8 er følgjande endringar i utdanninga definert som vesentlege:

  • endre namn på utdanninga
  • endre det samla læringsutbytet for utdanninga, jf. paragraf 3-2
  • tilby ei tidlegare akkreditert stadbasert utdanning som ei nettbasert utdanning

 

I tillegg er endringar som gjeld kven som er ansvarleg for utdanninga og etablering av nye studiestader vesentlege og skal meldast til NOKUT.

NOKUT forventar at studieplanen blir oppdatert kontinuerleg, slik at den til all tid er relevant og i tråd med utviklinga i yrkesfeltet. Slike justeringar er ikkje vesentlege endringar, og de må ikkje søkje akkreditering av NOKUT for dette, med mindre justeringane fører til endring i det samla læringsutbytet.

NOKUT kan gi ein fagskule fullmakt til sjølv å opprette utdanningstilbod innanfor eit avgrensa fagområde. For å få denne fullmakta må fagområdet vere akkreditert, og fagskulane må oppfylle fleire vilkår.

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Vilkår for akkreditering

Utdanningstilbod som blir søkt akkreditert må tilfredsstille vilkåra for å bli handsama under lov om høgare yrkesfagleg utdanning. Desse er:

  • Utdanningstilbodet må byggje på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.
  • Tilbodet må vere ei sjølvstendig, yrkesretta og avsluttande utdanning som gir kompetanse som kan takast i bruk i arbeidslivet utan ytterlegare opplæring.
  • Utdanningstilbodet må ha eit omfang tilsvarande ½–2 år på heiltid.

 

Vedtaket frå NOKUT har ikkje tilbakeverkande kraft. Ei akkreditering vil dermed ikkje utløyse studiefinansiering for eventuell del av utdanninga som er tatt før akkreditering. Les om klagerett

Sjekk hva du bør vite før du søkjer

Førehandsvarsling av søknader

For å medverke til ei meir effektiv handsaming av saka, kan du no varsle oss om søknad på førehand. Meir informasjon om varsling av fagskulesøknader

Rettleiingar og skjema

Veiledning til fagskoletilsynsforskriften (pdf)
NOKUT arbeider med ei ny fagskoletilsynsforskrift. Les meir om dette

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning (pdf)

Veiledning til system for kvalitetssikring

Tabell – undervisningspersonale (docx)

Skjema for varsling av søknad (docx)

Søknader om å tilby ei stadbasert utdanning som nettbasert og om endring av læringsutbytet for utdanninga har følgjande søknadsfristar: 1. mars og 15. september

Andre vesentlege endringar kan sendast utanom søknadsfristane.

Førehandsvarsling av søknader

For å medverke til ei meir effektiv handsaming av sakene, kan du no varsle oss om søknaden på førehand. Meir informasjon om varsling av fagskulesøknader

Vennligst gjør et valg i forrige trinn

Det er to søknadsfristar i året: 1. mars og 15. september. Søknader som blir sende inn etter fristen, vil ikkje bli handsama før neste søkjarrunde.

Alle søknader må sendast via Institusjonsportalen. Innlogginga bruker ID-porten (MinID/BankID o.a.). Ved fyrste innlogging må den som er registrert som dagleg leier/administrerande direktør i Enhetsregisteret logge seg på, for så å melde kven som skal ha rettar til å administrere brukarar i løysinga. Les meir om Institusjonsportalen

 

Logg inn i institusjonsportalen


Spørsmål?

Spørsmål kan sendes til fagskole@nokut.no.

Det er to søknadsfristar i året: 1. mars og 15. september. Søknader som blir sende inn etter fristen, vil ikkje bli handsama før neste søkjarrunde.

Alle søknader må sendast via Institusjonsportalen. Innlogginga bruker ID-porten (MinID/BankID o.a.). Ved fyrste innlogging må den som er registrert som dagleg leier/administrerande direktør i Enhetsregisteret logge seg på, for så å melde kven som skal ha rettar til å administrere brukarar i løysinga. Les meir om Institusjonsportalen

Logg inn i institusjonsportalen


Spørsmål?

Spørsmål kan sendes til fagskole@nokut.no.

Søknadsfristen for fagområdeakkreditering er normalt 1. november kvart år.

Dersom de ønskjer å søkje om akkreditering av fagområde, ber vi dykk ta kontakt med NOKUT innan 1. mai 2020.

Rettleiaeren og søknadsskjema oppdaterast i samband med ny forskrift og ligg difor ikkje tilgjengeleg på nokut.no.

Send ein e-post til fagskole@nokut.no og informer om namnet til fagskulen, namnet på fagområdet og namn og e-postadresse til kontaktpersonen som skal vere ansvarleg for søknaden.