Søknadsprosessen – SFU

Søkere

Et SFU er knyttet til en utdanningsinstitusjon, heretter betegnet som "vertsinstitusjonen", som står ansvarlig for virksomheten. Vertsinstitusjoner kan være universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler.

Universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler kan søke om å få ett eller flere SFU-er. En vertsinstitusjon kan sende inntil fem søknader.

Vertsinstitusjoner som sender inn flere enn én søknad, skal ikke rangere søknadene.

Søknaden

Søknaden skal skrives på engelsk og følge kravene satt i NOKUTs mal for søknader (doc).

En søknad om SFU-status (som angitt i NOKUTs mal) må bestå av:

  1. Sammendrag (ikke mer enn 150 ord)
  2. Dokumentasjon av kvalitet i eksisterende utdanning og en plan for senteret (til sammen ikke mer enn 10 sider)
  3. Budsjett for senterets første femårsperiode, inkludert begrunnelse for kostnader (se retningslinjer for budsjett i SFU-søknader)
  4. Handlingsplan for senteret, inkludert milepæler (ikke mer enn tre sider)
  5. CV-er for den foreslåtte senterlederen og to til fem nøkkelpersoner i senterteamet (hver enkelt CV skal ikke overstige to sider)

Rektor ved vertsinstitusjonen må signere søknaden.

Innleveringsfristen for søknadene settes i utlysningen.

Sjekk Vanlige spørsmål ved søknad om SFU-midler

Vurdering av søknadene

Søknadene vil bli vurdert etter fastsatte kriterier.

Vurderingene gis på en skala fra 1 (svak) til 6 (fremragende), og det gis skriftlige tilbakemeldinger.

Vurderingsprosessen har to faser:

  1. Vurdering av alle mottatte søknader og valg av de beste kandidatene, som går videre til neste fase.
  2. Besøk ved de utvalgte institusjonene. Besøkene vil gi ytterligere innsikt gjennom intervjuer med medlemmer av det foreslåtte senterteamet og viktige interessenter slik som studenter, ansatte, toppledelse og andre partnere. Vi kan be om supplerende informasjon i forkant av besøket.

En internasjonal ekspertgruppe med studentrepresentasjon vil gjennomføre vurderingen. NOKUT oppnevner medlemmene av ekspertgruppen.

Ekspertgruppens anbefalinger legges frem for NOKUTs styre, som tar den endelige beslutningen.