Retningslinjer for budsjett for SFU-søknader

Budsjett for senterets første femårsperiode, inkludert begrunnelse for kostnader, skal legges ved søknader om SFU-status. På denne siden finnes retningslinjer for budsjettutformingen.

Rammer for finansiering

SFU-status tildeles for fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år på basis av en underveisevaluering etter tre til fire år. Finansiering for SFU-ordningen gis gjennom statsbudsjettet. Tildelingene gis årlig til sentrene på basis av årsrapport og regnskap for det foregående året.

SFU-ordningen er en toppfinansieringsordning. Det er forventet at vertsinstitusjonen og konsortiepartnerne (dersom relevant) bidrar med en betydelig egenfinansiering, for eksempel gjennom midler til gjestestillinger, stipendiatstillinger, infrastruktur, støtte til reise etc.

Budsjettets innhold og utforming

Budsjettet må vise de økonomiske konsekvensene av senterplanen og reflektere aktivitets- og ambisjonsnivået. Budsjettet skal vise at det er mulig å oppnå målene senteret har satt seg og dermed kriteriene for SFU-ordningen.

Budsjettet skal være for hele femårsperioden.

På inntektssiden skal størrelsen på ønsket bevilgning fra NOKUT samt finansiering fra vertsinstitusjon, eventuelle konsortiepartnere og andre kilder oppgis. Forventet finansiering fra andre kilder skal også oppgis.

Både direkte og indirekte kostnader skal fremkomme i budsjettet, slik at alle kostnader tilknyttet senteret er synliggjort (jfr. TDI-modellen for finansiering av eksterne forskningsprosjekter). Det skal fremgå hva som inkluderes i overhead.

NOKUT har ingen mal for budsjett for SFU-søknader utover retningslinjene på denne siden.

I tillegg til selve budsjettet, skal søkerne skrive en begrunnelse for kostnadsnivået. Denne skal ikke overstige én A4-side med Times New Roman i fontstørrelse 12, halvannen linjeavstand og marger på 2 cm.

Komiteen har anledning til å etterspørre mer detaljert informasjon dersom dette er nødvendig for at beslutning skal kunne fattes.

Hva vil budsjettet brukes til?

God budsjettering er et kvalitetstrekk, og det vil gjøres en vurdering av realismen i budsjettet. Som del av søknadsprosessen vil senterets budsjett, inkludert begrunnelse for kostnader, bli sammenliknet med de andre søkernes budsjetter. Budsjettet inngår i vurderingen av hvordan søkeren oppfyller kriteriene for tildeling av senterstatus.

Komiteen og NOKUTs styre har anledning til å gi en lavere bevilgning enn det senteret har foreslått, dersom man anser at senterets mål vil kunne oppnås med en lavere bevilgning.

Fremtidig regnskap skal sammenstilles med budsjett for samme periode. Det er mulig å endre budsjettet underveis, men senteret må kunne begrunne endringene.


Huskeliste

  • Vertsinstitusjonen og eventuelle partnere skal stille med betydelig egenfinansiering.
  • Budsjett for den første senterperioden skal legges ved søknader.
  • Det skal følge med en begrunnelse for kostnader (maks. 1 A4-side).
  • God budsjettering er et kvalitetstrekk.
  • Fremtidige regnskap skal reflektere budsjettet.