Tildelingsbrev og årsrapporter

Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til NOKUT, og årsrapporten er den formelle tilbakemeldingen til Kunnskapsdepartementet (KD) om bruken av bevilgningen over statsbudsjettet. Rapporten gir en redegjørelse for virksomheten og resultatene våre og skal fungere som grunnlagsdokument for KDs etatsstyring av NOKUT.