Strategi 2020–2025

NOKUTs strategi for 2020–2025 gir retning for utviklingen av NOKUT fram mot 2025. Vi viderefører ambisjonen fra forrige strategiplan om å være en tydelig og synlig ambassadør som bruker et bredt spekter av virkemidler for å sikre og utvikle kvalitet i utdanningene. Samtidig tar vi innover oss nye muligheter og utfordringer som følger av faglig utvikling og endrede rammebetingelser. Blant annet har NOKUT fått to nye søsterorganer i Diku og Unit, noe som både krever godt samarbeid og tydelig ansvarsdeling.

Som supplement til strategien skal vi utarbeide en flerårig plan med tematiske prioriteringer innenfor konkrete fagområder, utdanningstyper og kvalitetsområder.

Les Strategi for utvikling av NOKUT 2020–2025 (pdf)

Om prosessen fram til ny strategi:

Les om prosessen

Les innspillene som kom inn