Operasjon praksis 2018–2020

Et prosjekt der målet er å samle, systematisere og dele kunnskap om praksis.

Logo for prosjektet

Hvorfor?

En rekke aktører fremhever økt bruk av praksis som læringsform for å sikre arbeidslivsrelevans. Flere utdanninger og institusjoner som tradisjonelt ikke har hatt praksis ønsker å tilby praksis.

Gjennom tilsyn, evalueringer, undersøkelser og andre prosjekter som NOKUT og andre har gjennomført, ser vi imidlertid at praksis har mange utfordringer når det gjelder kvalitetssikring og -utvikling.

Hva gjør vi?

Med prosjektet bidrar vi til å rette oppmerksomhet mot aktuelle utfordringer og gode praksiser, sammenstiller kunnskap om faktorer som er viktige for å lykkes med praksis og skaper arenaer der sentrale aktører kan dele erfaringer og kunnskap.

Vi har samlet, systematisert og delt kunnskap i samarbeid med sektoren og praksisfeltet. Dette gir oss samtidig et kunnskapsgrunnlag for avgjørelser knyttet til videre oppfølging.

Vi har blant annet sett på:

  • Hvem har praksis og hva slags type praksis har de?
  • Hvilket regelverk i og utenfor universitets- og høyskolesektoren regulerer praksis?
  • Hvilke virkemidler har NOKUT og andre knyttet til kvalitet i praksis?
  • Hvilke muligheter og utfordringer ser sentrale aktører med praksis?
  • Hva sier forskning, evalueringer, prosjekter og lignende om praksis?
  • Hvilke gode eksempler kan vi finne?

Dette skal følges opp på en hensiktsmessig måte, eksempelvis gjennom forslag til endringer i regelverk og virkemidler, evaluering, tilsyn og/eller forskningsoppdrag.
Prosjektet har et ekstra fokus på helse- og sosialfagutdanningene. I tillegg skal prosjektet se på praksis også i andre fag, både fag med lang og kort tradisjon for praksis som læringsform.

Har du innspill eller er interessert i å vite mer, ta kontakt med prosjektleder Ingvild Andersen Helseth.