Kartlegging av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 2021

NOKUT skal våren 2021 gjennomføre en spørreundersøkelse blant studenter som går på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmenn- og yrkesfag ved norske utdanningsinstitusjoner. Målet er å kartlegge studentenes oppfatninger av kvaliteten i PPU.

Spørreundersøkelsen skulle egentlig gjennomføres våren 2020, men har blitt utsatt til 2021 som følge av koronaepidemien.

Om PPU

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er et ettårig studieprogram bestående av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis som kvalifiserer til å jobbe som lærer på hovedsakelig trinn 8–13. For å bli tatt opp til denne utdanningen kreves mastergrad og tilstrekkelig studiekompetanse i minst ett skolefag for allmennfag. For praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag kreves det fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis. Man kan også bli tatt opp til PPU for yrkesfag på grunnlag av fag-/svennebrev eller annen treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplærings nivå og fire års yrkespraksis.

PPU tilbys ved 20 høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og tar opp om lag 3500 studenter hvert år. Det betyr at en stor andel av dagens lærere rekrutteres nettopp fra denne utdanningen. Likevel er det mangel på oppdatert kunnskap om studentenes oppfatninger om utdanningen sin på nasjonalt nivå, da den er en av få utdanninger som ikke inngår i Studiebarometeret. Årsaken til dette er at Studiebarometeret kun sendes ut til 2-års- og 5-årsstudenter på bachelor- og mastergradsstudier ved norske høyere utdanningsinstitusjoner.

Bakgrunn for kartleggingen

Prosjektet inngår som en del av NOKUTs samlede fokus på lærerutdanning som har funnet sted de siste årene, med eksempelvis APT-prosjektet for grunnskolelærerutdanningen (GLU) og kartlegging og evaluering av lektorutdanningene. Kunnskapsdepartementet har også viet stor oppmerksomhet til lærerutdanningene, tydeliggjort gjennom Lærerutdanningene 2025. Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.

Fra NOKUTs seneste kartlegging av PPU fra 2012, var et av hovedfunnene at studentene og nyutdannede som deltok i undersøkelsen, ikke opplevde at utdanningen var relevant nok for gjennomføring av undervisning i skolen, og at den ikke i tilstrekkelig grad forberedte dem på å løse praktiske utfordringer i skolehverdagen. I etterkant har PPU fått nye rammeplaner, nye nasjonale retningslinjer og justert opptaksgrunnlag.

Undersøkelsen til PPU-studenter våren 2021 vil både bestå av spørsmål hentet fra Studiebarometeret og spørsmål spesifikt rettet mot PPU. Sammen med andre typer data og informasjon gir dette utdanningsinstitusjonene, studentene, myndighetene og interesseorganisasjonene et nyttig verktøy i arbeidet med kvalitetsutvikling.

Gjennomføring av undersøkelsen

Spørreundersøkelsen gir mulighet til å sammenligne studentenes oppfatninger med resultater fra andre utdanningsprogram, samtidig som den gir mulighet til å sette lys på forhold med spesifikk relevans for PPU.

Undersøkelsen er enkeltstående og vil dermed ikke bli gjennomført årlig slik som den nasjonale studentundersøkelsen.

Har du innspill eller er interessert i å vite mer, ta kontakt med prosjektleder Stein Erik Lid.

Relatert informasjon