Evaluering av arbeidslivsrelevansen i disiplinfag

NOKUT har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å evaluere arbeidslivsrelevansen til et utvalg av disiplinutdanninger i Norge. Prosjektet er knyttet til Kunnskapsdepartementets arbeid med "Arbeidsrelevansmeldingen" og vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for meldingen.

Sentrale spørsmål i evalueringen dreier seg om hva arbeidslivsrelevans er i disiplinfagene, hvilke tiltak og læringsaktiviteter for økt relevans og kobling til arbeidslivet som brukes, hvordan tiltakene fungerer med videre.

Arbeidet startet sommeren 2019, og NOKUT skal levere et utkast til evalueringsrapport senest juni 2020. 11 studieprogrammer innen humaniora, samfunnsvitenskap og matematisk-naturvitenskapelige fag inngår i evalueringen, som blir utført av et panel av sakkyndige med støtte fra NOKUT.

Vi legger vekt på en involverende prosess og har blant annet arrangert to seminarer for studieprogrammene som inngår i evalueringen. På seminarene har programmene kommet med konkrete innspill til arbeidet og delt erfaringer med oss og hverandre.

Evalueringen er del av fase 2 av prosjektet Operasjon praksis.

Rapporten ble lansert 10. september: Evaluering av arbeidslivsrelevans i disiplinutdanninger (pdf)

Relevante dokumenter og mer informasjon

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt med prosjektleder Ingvild Andersen Helseth.