Internasjonal rådgivningsgruppe for grunnskolelærerutdanningene – APT

Fra høsten 2017 blir de fireårige norske grunnskolelærerutdanningene til femårige masterprogram. For å stimulere arbeidet med det faglige løftet av nye grunnskolelærerutdanninger (GLU) på masternivå har NOKUT etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet satt ned en internasjonal rådgivende ekspertgruppe som skal samarbeide med de ulike utdanningsinstitusjonene. På engelsk har gruppa fått navnet Advisory Panel for Teacher Education, eller APT.

Bilde: EkspertgruppenEkspertgruppen (fra v.): Auli Toom, Karen Hammerness, Mikael Alexandersson, Marilyn Cochran-Smith (leder), Viv Ellis, Alis Oancea og Lexie Grudnoff

Hva er den internasjonale rådgivingsgruppen?

Kunnskapsdepartementet ba NOKUT i oppdragsbrev av 1. april 2016 om å opprette og drifte en internasjonal rådgivningsgruppe som skal bidra til å utvikle grunnskolelærerutdanninger på høyt nivå gjennom å stimulere institusjonenes kvalitetshevende arbeid. I oppdragsbrevet heter det blant annet at gruppen skal etablere dialog med institusjonene gjennom faglige arrangementer og individuell oppfølging av institusjonene. Gruppen skal stimulere til det faglige løftet av utdanningene og forskningen gjennom råd, anbefalinger og tilbakemeldinger til institusjonene, Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU), NOKUT og departementet.

Videre skal gruppen vurdere om nasjonale retningslinjer og studieplaner svarer til internasjonale standarder for god lærerutdanning, identifisere kvalitetshemmende faktorer i lærerutdanningene, og foreslå tiltak som bidrar til faglig løft av utdanningene.

Kunnskapsdepartementet presiserer at gruppen ikke kan gi formelle pålegg, og at den er uavhengig av NOKUTs akkrediterings- og tilsynsarbeid med GLU-programmene.

Ekspertgruppen møter grunnskolelærerutdannerne på regionale seminarer

Den internasjonale rådgivningsgruppen for grunnskolelærerutdanningene organiserer regionale arbeidsseminarer i Bergen, Tromsø og Drammen. Gruppen ønsker å bli bedre kjent med de ulike utdanningene og få innblikk i hvordan oppstarten av masterutdanningene har vært. De vil også plukke opp tema og utfordringer gruppen kan gi gode råd rundt framover, og bidra til erfaringsutveksling mellom de forskjellige utdanningene.

På de regionale arbeidsseminarene vil rådgivingsgruppen være i dialog med de ulike utdanningsmiljøene for å høre om hvordan det går med oppstart av de nye masterprogrammene og hvilke utfordringer de vil møte fremover. Målet er å gi råd der det trengs og støtte opp om positiv utvikling av programmene.

Hvert regionalt seminar vil vare i to dager:

  • Bergen, 23.-24. oktober (deltakere: Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, NLA Høgskolen og Høgskulen i Volda)
  • Tromsø, 31. oktober-1. november (deltakere: NTNU, Nord universitet, Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Sámi allaskuvla)
  • Drammen, 7.-8. desember (deltakere: Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Sørøst-Norge, Høgskolen i Østfold, Universitetet i Agder)

På dag 1 skal rådgivingsgruppen møte representanter fra lærerutdanningene. På programmet står gruppediskusjon og erfaringsutveksling mellom de ulike lærerutdanningene. Gruppediskusjonene vil blant annet dreie seg om særpregene og mulighetene til hver institusjons GLU-programmer, fremskrittene hver institusjon har gjort på GLU-programmene så langt, og utfordringer og problemer rundt de nye GLU-programmene.

På dag 2 skal rådgivingsgruppen møte både representanter fra lærerutdanningene, representanter fra praksisskoler knyttet til utdanningene, og en gruppe studenter fra vertsinstitusjonen. Gruppen legger igjen opp til gruppediskusjon, i tillegg til fellesinnslag og paneldiskusjon med studentene. Et medlem av rådgivingsgruppen vil også holde et keynote-foredrag.

Arbeidsspråket på seminarene vil være engelsk.