Prosjekter i NOKUT

Evaluering av arbeidslivsrelevansen i disiplinfag

NOKUT har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å evaluere arbeidslivsrelevansen til et utvalg av disiplinutdanninger i Norge. Prosjektet er knyttet til Kunnskapsdepartementets arbeid med "Arbeidsrelevansmeldingen" og vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for meldingen.

Les hele

Fagmiljø

Fagmiljøprosjektet er et utredningsprosjekt som skal styrke NOKUTs kunnskap om fagmiljøets betydning for utdanningskvaliteten. Bakgrunnen for prosjektet er sammensatt og omfatter endringer i universitets- og høyskolesektoren, herunder strukturendringer og digitalisering. Det er et stadig tydeligere fokus på viktigheten av "robuste fagmiljø" i politisk retorikk og styring gjennom lover og forskrifter.

Les hele

Internasjonal rådgivningsgruppe for grunnskolelærerutdanningene – APT

Fra høsten 2017 ble de fireårige norske grunnskolelærerutdanningene til femårige masterprogram. For å stimulere arbeidet med det faglige løftet av nye grunnskolelærerutdanninger (GLU) på masternivå har NOKUT etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet satt ned en internasjonal rådgivende ekspertgruppe som skal samarbeide med de ulike utdanningsinstitusjonene. På engelsk har gruppa fått navnet Advisory Panel for Teacher Education, eller APT.

Les hele

Kartlegging av lektorutdanning for trinn 8–13

De siste årene har lærerutdanningene blitt viet stor politisk oppmerksomhet, og dette har resultert både i "Lærerløftet: På lag for kunnskapsskolen" (2014) og i "Lærerutdanning 2025: Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene" (2017).

Les hele

Kombinerte fagevalueringar (KOMBEVAL)

På oppdrag frå Kunnskapsdepartmentet har NOKUT og Noregs forskingsråd samarbeidt om å utvikle ein modell for evalueringar der utdanning og forsking blei evaluert i same prosess. Bakgrunnen for oppdraget var eit ønske om å utvikle evalueringar av heilskapen i samfunnsoppdraget til institusjonane.

Les hele

Startkompetanse og overgangen til høyere utdanning

Gjennom Studiebarometeret 2018 kartla vi studentenes syn på overgangen til høyere utdanning. Nærmere bestemt kartla vi i hvilken grad studentene mener videregående opplæring har forberedt dem til høyere utdanning, hvordan studentene oppfatter overgangen til høyere utdanning og hvordan de ble tatt imot i høyere utdanning. Dette er gjort i flere delprosjekter:

Les hele

Studentutveksling

Studiebarometeret hadde i 2017 mange spørsmål om studentutveksling. NOKUT har belyst temaet i flere delprosjekter:

Les hele