NOKUTs mål og oppgaver

Det er definert tre hovedmål for NOKUTs virksomhet, ett for arbeidet med norsk utdanning, ett for arbeidet med utenlandsk utdanning og ett for NOKUT som organisasjon. Målene er avledet av mandatet gitt i lov om universiteter og høyskoler. De ble definert i NOKUTs strategiplan for 2015–2020 og ligger også til grunn for Kunnskapsdepartementets etatsstyring av NOKUT.

Mål for arbeidet med norsk utdanning

NOKUT skal bidra til at alle utdanninger ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler har tilfredsstillende kvalitet, at flest mulig utdanninger er fremragende, og at samfunnet er godt informert om tilstanden i sektoren.

Dette gjør vi gjennom å:

 • akkreditere og føre tilsyn med institusjoner og utdanninger ut fra nasjonale og internasjonale standarder
 • forvalte og utvikle virkemidler for å stimulere kvalitetsutvikling
 • frambringe, sammenstille og analysere kunnskap om utdanning og kvalitet
 • informere om utdanning og kvalitet
 • skape møteplasser for meningsutveksling og rette oppmerksomhet mot kvalitetsutfordringer og gode praksiser
 • gi råd til myndighetene og utdanningsinstitusjonene basert på kunnskap om kvalitetstilstanden

Mål for arbeidet med utenlandsk utdanning

NOKUT skal bidra til at personer med utenlandsk utdanning effektivt kan benytte kompetansen sin i Norge, og at arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner har god informasjon om hva utenlandsk kompetanse tilsvarer i Norge.

Dette gjør vi gjennom å:

 • godkjenne og vurdere enkeltpersoners utenlandske fag- og yrkesopplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning
 • informere om utenlandsk utdanning og systemet for godkjenning i Norge
 • ivareta nasjonale koordineringsfunksjoner på feltet
 • frambringe, sammenstille og analysere kunnskap om godkjenning av utenlandsk kompetanse
 • skape møteplasser for meningsutveksling og sette viktige tema på dagsorden
 • gi råd til myndighetene, arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene

Mål for NOKUT som organisasjon

NOKUT skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene – i samsvar med samfunnsoppdraget og internasjonale standarder på området.

For å sikre dette legger vi i drift og utvikling av organisasjonen vekt på:

 • kvalitet, nytte og effekt av arbeidet vårt
 • god og riktig kompetanse tilpasset mål og oppgaver
 • et godt arbeidsmiljø og en organisasjonskultur preget av kunnskapsdeling, læring og samarbeid mot felles mål
 • effektive arbeidsprosesser og fleksible arbeidsformer
 • gode relasjoner til sektor og samfunn samt samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt