Lover og forskrifter

Her finn du ei liste over sentrale lover og forskrifter for fagskular, universitet og høgskular og studentsamskipnadar.

Fagskular

Forskrifter frå Kunnskapsdepartementet

Rundskriv frå Kunnskapsdepartementet (KD)

Forskrifter frå NOKUT

Universitet og høgskular

Forskrifter frå Kunnskapsdepartementet

Rundskriv frå Kunnskapsdepartementet (KD)

 • Rundskriv F03-16 datert 24. juni 2016 (pdf)
  Merknader til forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften).
 • Rundskriv F-08-10 datert 15.03.2011 (pdf)
  Merknader til forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.
 • Rundskriv F-05-06 datert 31. januar 2006
  Rettleiing i behandling av klagesaker ved institusjonar under under lov om universiteter og høyskoler. Rundskrivet gir ei god oversikt over saksbehandlingsreglar for klagesaker i høgare utdanning.

Forskrifter frå NOKUT

 • Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)
  Forskriften tredde i kraft 9. februar 2017. Frå same tidspunkt blei forskrift 28. februar 2013 nr. 237 om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning oppheva.

  § 6-2.Overgangsbestemmelser
  (1) Søknader om akkreditering som er mottatt av NOKUT før denne forskrift trer i kraft, behandles etter tidligere forskrift.
  (2) Revideringer av akkreditering som NOKUT har påbegynt før denne forskrift trer i kraft, behandles etter tidligere forskrift.
  (3) Institusjoner som er akkreditert etter lov om universiteter og høyskoler, skal oppfylle kravene i kapittel 3 som henholdsvis høyskole, vitenskapelig høyskole eller universitet innen 31. desember 2018. Akkrediterte studietilbud skal oppfylle kravene til akkreditering i kapittel 2 innen 31. desember 2018. Fram til denne dato gjelder akkrediteringskravene i tidligere forskrift.
  (4) Institusjoner som har fått sitt system for kvalitetssikring av utdanningen godkjent av NOKUT, anses for å oppfylle kravene i kapittel 4 inntil tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet er gjennomført.
  Les tidlegare studietilsynsforskrift (pdf)

Studentsamskipnadar


Sjå også følgjande