European Network of Information Centres – National Academic Recognition Information Centres (ENIC-NARIC)

NOKUT er Norges ENIC-NARIC*-kontor. ENIC og NARIC er nettverk av nasjonale kontorer som informerer om godkjenning av utenlandsk utdanning og utdanningssystemer i ulike land.

* ENIC: European Network of Information Centres in the European Region. NARIC: National Academic Recognition Information Centres in the European Union.

Disse europeiske nettverkene er sentrale samarbeidsfora for europeiske (nasjonale) organ som godkjenner utenlandsk høyere utdanning i eget land, og som informerer om Lisboa-konvensjonen. Nettverkene har årlige møter og samarbeider også om konkrete saker.

Hva gjør et ENIC-NARIC-kontor?

Et ENIC-NARIC-kontor har som oppgave å informere om aktuelle tema og utfordringer rundt akademisk mobilitet, og godkjenning av utenlandske kvalifikasjoner for både regulerte og ikke-regulerte yrker.

Nettverkene har et tett samarbeid, og de ulike sentrene skal kunne skaffe eller vise til oppdatert informasjon hentet fra de ulike aktørene som godkjenner studier og kvalifikasjoner i de ulike medlemslandene.

Som ENIC-NARIC-kontor kan NOKUT framskaffe og gi nyttig informasjon om utdanningssystemer, akkrediterte læresteder og kontaktinformasjon til myndigheter i nettverkslandene. Du kan også bruke landdatabasen som vi har på nettsidene våre. Her kan du finne informasjon om utdanningssystemer og hvordan kvalifikasjoner fra ulike land blir godkjent i Norge.

Hvorfor har man et ENIC-NARIC-kontor?

European Network of Information Centre (ENIC) ble opprettet av Europarådet og UNESCO i forbindelse med implementeringen av Lisboakonvensjonen og for å utvikle policyer og praksiser for godkjenning av kvalifikasjoner. National Academic Recognition Information Centre (NARIC) ble opprettet etter et initiativ fra Europakommisjonen. Hensikten er å bidra til å fremme mobilitet.

Lisboakonvensjonen er en avtale som er inngått mellom land i UNESCO og Europarådet for å legge til rette for større akademisk mobilitet over landegrensene.

Hvem er dette nyttig for?

Som ENIC-NARIC kontor skal NOKUT veilede:

  • Enkeltpersoner som ønsker å søke jobb eller studier i Norge, eller i et av de andre landene som er knyttet opp mot Lisboakonvensjonen. Vi skal kunne gi informasjon og veiledning på spørsmål om godkjenningsordninger og hvordan man søker opptak til utdanning. 
  • Arbeidsgivere som vil finne ut mer om en utenlandsk kompetanse, f.eks. et bestemt lands utdanningssystem, om stillingen som man utlyser trenger godkjenning eller ikke (er regulerte eller ikke-regulerte) og hva slags kontor som er det riktige med tanke på godkjenning av utenlandsk kompetanse.
  • Utdanningsinstitusjoner og andre organisasjoner som trenger informasjon om andre lands godkjenningsprosedyrer og utdanningssystemer, kvalifikasjonsrammeverk (nivåplassering), akkrediterte læresteder, karakterskalaer med mer.
  • Saksbehandlere som jobber med å vurdere utenlandsk kompetanse.

ENIC-NARIC-portalen

Denne portalen er et felles samarbeid mellom Europakommisjonen, the Council of Europe og UNESCO. Den er opprettet for å fungere som et verktøy for å bistå ENIC-NARIC-nettverkene i å utføre oppgavene som ligger til mandatet deres.

Gå til ENIC-NARICs nettsider