Utsetter tilsyn med grunnskolelærerutdanningene

NOKUT har bestemt seg for å utsette et tematisk tilsyn med alle grunnskolelærerutdanninger i 2019/20. Arbeidet med å utrede hvordan disse utdanningene best skal følges opp har startet.

– Om oppfølgingen vil skje i form av evaluering, tilsyn eller andre aktiviteter er noe vi kommer tilbake til, sier NOKUT-direktør Terje Mørland. – Dette er viktige utdanninger vi ønsker å ha tett oppfølging av, særlig med tanke på at de bare for ett år siden ble gjort om til femårige integrerte masterløp.

Følger råd fra internasjonal ekspertgruppe

NOKUT har tidligere vurdert å føre tilsyn med de nye masterutdanningene og har også signalisert dette til institusjonene som driver utdanningene. En grunn til at et tilsyn ble vurdert var at selve akkrediteringsprosessene i forkant av innføringen gikk fort.

En internasjonal rådgivende gruppe av eksperter på lærerutdanning startet i februar 2017 arbeidet sitt, og de kom med sine første råd i mai 2018. Ett av rådene var å ikke føre tilsyn med disse utdanningene nå, men heller gjennomføre en evaluering. De begrunnet blant annet dette med at institusjonene er i en presset situasjon med innføring av nye lærerutdanninger. Et tilsyn kan derfor virke mot sin hensikt, ifølge gruppen.

– Ekspertgruppens innspill er viktige, sier Mørland. – De har møtt svært mange fra lærerutdanningsmiljøene og har argumentert godt for at et tilsyn ikke er det rette nå. Det er i tillegg andre momenter som taler for at det ikke er lurt å føre tilsyn med det aller første. Alt i alt velger vi å avvente litt og vurdere hvilke tiltak fra NOKUT som best kan virke kvalitetshevende på grunnskolelærerutdanningene i årene som kommer.

Mørland peker også på at den internasjonale ekspertgruppen fortsetter arbeidet ut 2019, noe som i seg selv er et tiltak som virker kvalitetshevende på utdanningene. Ekspertgruppens arbeid innebærer en faglig oppfølging og kvalitetssikring av innføringen av femårige masterprogram, og det forventes at sluttrapporten leveres mot slutten av 2019.

Les saksdokumentet (pdf)

Del med andre