Tre fagskoleutdanninger ved Astrologiskolen Herkules akkreditert

NOKUT har akkreditert de tre fagskoleutdanningene Grunnstudiet i astrologi og Profesjonsstudiet i Esoterisk Astrologi del I og del II ved Astrologiskolen Herkules AS.

– Vi har fattet vedtak om akkreditering basert på en sakkyndig og administrativ vurdering. Vi anser kravene for akkreditering, slik de fremkommer i gjeldende regelverk, som oppfylt og har derfor akkreditert utdanningene, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

I rapporten råder de sakkyndige Astrologiskolen Herkules AS til å nedjustere eller endre ordbruken der astrologi presenteres som en vitenskapelig tradisjon. Bruken av doktorgrads- og mastergradstitler oppnådd i fag som er del av annen utdannelse enn astrologi bør dempes i markedsføringen, fordi det kan gi et feil inntrykk.

– I akkrediteringsvedtaket forutsetter NOKUTs styre at Astrologiskolen Herkules A/S tar hensyn til de sakkyndiges råd, sier Mørland.

Krav til fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning er en yrkesrettet utdanning som varer fra et halvt til to år. Formålet med utdanningen er å gi kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Det er ingen ytterligere krav til yrkesrelevans i fagskoleloven. Fagskoleutdanning skiller seg fra høyere utdanning ved universiteter og høyskoler, som skal være basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

Også når det gjelder videregående opplæring, er kunnskapsgrunnlaget bedre regulert enn hva det er ved fagskoleutdanning. Her vektlegger Utdanningsdirektoratet arbeidslivets behov og at læreplanene er forankret i pedagogisk, didaktisk, faglig og empirisk forskning.

– Når NOKUT vurderer om en utdanning skal akkrediteres som fagskoleutdanning, forholder vi oss til gjeldende regelverk. Et sentralt element er å se på om utdanningen er yrkesrelevant. For å oppfylle dette kriteriet er det tilstrekkelig at utdanningens læringsutbytte er relevant for yrkesfeltet og at skolen har et samarbeid med aktører i arbeidslivet. Dersom dette er oppfylt, skal søknaden akkrediteres, forklarer Helén Sophie Haugen, seksjonssjef i NOKUTs seksjon for akkreditering.

– Det regelverket ikke tar hensyn til er hvorvidt fagskoleutdanninger bygger på et kunnskapsgrunnlag som er forsvarlig med henblikk på faglighet, saklighet og etiske forhold. Å vurdere dette er dermed ikke en del av mandatet vårt når vi akkrediterer fagskoleutdanninger, avslutter Haugen.

Da forslaget om ny fagskolelov var på høring i 2017, foreslo NOKUT at det burde tas inn krav om at "utdanningsvirksomheten skal utøves i overenstemmelse med anerkjente faglige, saklige, pedagogiske og etiske prinsipper", samt at "fagskoleutdanningene skal knyttes til anerkjente yrker og erverv".

Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdatoen og gjelder for disse fagskoleutdanningene, så sant de starter opp innen tre år fra vedtaksdatoen.

Les tilsynsrapporten (pdf) og vedtaksbrevet  (pdf)

Del med andre