Tre av fire universiteter fikk godkjent kvalitetsarbeidet

Tilsyn viser at kvalitetsarbeidet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet) og Universitetet i Agder (UiA) er tilfredsstillende. Universitetet i Stavanger (UiS) har vesentlige mangler i kvalitetsarbeidet.

Tilsynene ble gjennomført høsten 2019, og vedtak ble fattet av NOKUTs styre 23. april 2020. Institusjonene har selv ansvar for kvaliteten i de studietilbudene de tilbyr. Gjennom tilsynene kontrollerer NOKUT at de ivaretar dette ansvaret på en god måte.

– Universitetene har vide fullmakter, som innebærer mye ansvar. Derfor er det viktig med et eksternt blikk på kvalitetsarbeidet deres med jevne mellomrom. Vi håper også at tilsynene gir institusjonene kunnskap som de kan bruke til å videreutvikle kvalitetsarbeidet og kvaliteten i utdanningene de tilbyr, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

NMBU, OsloMet og UiA godkjennes, mens UiS må rette opp mangler

NMBU, OsloMet og UiA har gjennom tilsynene vist at de arbeider godt og systematisk med å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene og har dermed fått godkjent det systematiske kvalitetsarbeidet. De har utviklet kvalitetssystemer som er tilpasset universitetenes særpreg, og de har arbeidet for å skape god forankring av og eierskap til kvalitetssystemene og kvalitetsarbeidet.

Ved UiS er det imidlertid vesentlige mangler i det systematiske kvalitetsarbeidet. UiS hadde nylig vedtatt et nytt kvalitetssystem, som ikke var fullt ut implementert. Både dokumentasjonen og institusjonsbesøket bar preg av dette. UiS må gjennomføre omfattende tiltak. Blant annet må de videreutvikle kvalitetssystemet slik at det ivaretar alle deler av studieporteføljen, sikrer kontinuitet i kvalitetsarbeidet, informasjonsflyt i organisasjonen og sikrer at studenter, ph.d.-kandidater og ansatte har gjennomgående medvirkning.

– NOKUT vil nå gi UiS en frist til å rette opp manglene og sende inn ny dokumentasjon. Fristen er normalt inntil ett år, men vil bli nærmere vurdert i lys av koronasituasjonen. Etter at vi har mottatt ny dokumentasjon, vil vi kunne ta en ny vurdering, Dersom kvalitetsarbeidet heller ikke da kan godkjennes, vil universitetet miste alle fullmakter til å etablere nye utdanninger, sier Mørland.

Unge og profesjonsrettede universiteter

Dette er det andre ordinære tilsynsprosjektet som er gjennomført etter at det kom nye krav til kvalitetsarbeid. I hvert tilsynsprosjekt setter NOKUT sammen institusjoner med en del fellestrekk. Hensikten med å gruppere på denne måten er å gjøre det lettere å veilede institusjonene, sikre likebehandling og å legge til rette for samarbeid og erfaringsdeling mellom institusjonene.

– Universitetene som var med i denne runden, er relativt unge, og de har en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil, med nær tilknytning til industri og næringsliv, sier NOKUT-direktøren.

NOKUT vil følge opp de fire universitetene i ett til tre år. Hovedtema vil være erfaringsdeling dem imellom og mellom NOKUT og universitetene.

Tilsynsrapporter

Del med andre