To av fire institusjoner fikk godkjent kvalitetsarbeidet

Tilsyn viser at kvalitetsarbeidet ved Handelshøyskolen BI (BI) og Norges idrettshøgskole (NIH) er tilfredsstillende. Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og NLA Høgskolen har mangler i kvalitetsarbeidet sitt.

Tilsynene ble gjennomført våren 2021, og vedtak ble fattet av NOKUTs styre 27. oktober 2021.

– Det er institusjonene som selv har ansvar for kvaliteten i de studietilbudene de tilbyr, og gjennom tilsynene kontrollerer NOKUT at de ivaretar dette ansvaret på en god måte. I tillegg skal tilsynene resultere i råd til institusjonene om videreutvikling av kvalitetsarbeidet, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

KHiO og NLA må rette opp mangler

Ved KHiO er det vesentlige mangler i det systematiske kvalitetsarbeidet. Flere av kravene til det systematiske kvalitetsarbeidet er ikke oppfylt, og KHiO må blant annet revidere kvalitetssystemet sitt, som i dag ikke fungerer godt nok til å sikre og videreutvikle utdanningskvaliteten. Videre må KHiO i tilstrekkelig grad dokumentere at de arbeider systematisk med læringsmiljøet, gjennomfører periodiske evalueringer av studietilbudene, arbeider for å etablere en felles kvalitetskultur ved institusjonen og bruker kunnskapen de henter inn fra kvalitetsarbeidet til å sikre og utvikle kvaliteten i studietilbudene. Dette vedtaket får ingen umiddelbar konsekvens for høyskolens studenter eller utdanningene de tilbyr i dag. All undervisning vil fortsette å gå som normalt.

– NOKUT har nå gitt KHiO en frist på ett år til å dokumentere at de har rettet opp manglene. Dersom kvalitetsarbeidet heller ikke da vurderes som tilfredsstillende, vil høyskolen miste alle fullmakter til å etablere nye utdanninger, sier Vinje.

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved NLA har enkelte mangler. Høyskolen må revidere sine ordninger for systematisk kontroll med at fagmiljøene knyttet til studietilbudene, tilfredsstiller kravene i regelverket og dokumentere hvordan resultater fra kvalitetsarbeidet inngår i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje.

– NLA har fått frist til 1. juli 2022 for å dokumentere at de har rettet opp manglene, forteller Vinje.

Revideringen av NLAs institusjonsakkreditering er fortsatt til behandling i NOKUTs administrasjon.

Kvalitetsarbeidet ved BI og NIH er tilfredsstillende

BI og NIH har gjennom tilsynene vist at de arbeider systematisk med å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene og har dermed fått vurdert sitt systematiske kvalitetsarbeid som tilfredsstillende.

Det er tydelig at BI og NIH har arbeidet mye for å rette opp manglene som ble påpekt etter at disse høyskolene i 2017 deltok i det som var et pilotprosjekt i forbindelse med nye krav til kvalitetsarbeid. Høyskolene har siden den gang utviklet kvalitetssystemer og et systematisk kvalitetsarbeid som er godt tilpasset høyskolenes størrelse og særpreg.

– Institusjonene har arbeidet godt med forankring av og eierskap til kvalitetssystemene og kvalitetsarbeidet ved institusjonene, sier Vinje.

Institusjonene i prosjektet

– NOKUT skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til at utdanningskvaliteten i Norge er god. Gjennom tilsynene sjekker vi at universitetene og høyskolene jobber systematisk med å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene sine, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Dette er det fjerde ordinære tilsynsprosjektet som er gjennomført etter at det kom nye krav til kvalitetsarbeid. I hvert tilsynsprosjekt setter NOKUT sammen institusjoner med en del fellestrekk. Hensikten med å gruppere på denne måten er å gjøre det lettere å veilede institusjonene, sikre likebehandling og å legge til rette for samarbeid og erfaringsdeling mellom institusjonene.

– NOKUT vil følge opp institusjonene i prosjektet når det har gått to til tre år. Hovedtema vil da være erfaringsdeling dem imellom og mellom NOKUT og institusjonene, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Tilsynsrapporter

Del med andre