Tilfredsstillende kvalitetsarbeid ved Kunstskolen i Bergen

Kunstskolen i Bergen oppfyller alle vurderte krav til kvalitetsarbeid, og NOKUT har avsluttet tilsynet med fagskolens systematiske kvalitetsarbeid.

NOKUTs vurdering er at fagskolen har rettet opp alle påpekte mangler i sitt kvalitetsarbeid og at kvalitetsarbeidet derfor er tilfredsstillende.

– Kunstskolen i Bergen har dokumentert at de har rettet opp i manglene de hadde i kvalitetsarbeidet. Vi har derfor avsluttet tilsynet og ønsker dem lykke til i det videre arbeidet med å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningene sine, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

NOKUT gjennomførte tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Kunstskolen i Bergen i 2021, som del av et tilsynsprosjekt hvor NOKUT fører tilsyn med kvalitetsarbeidet ved seks kunstfagskoler. 15. september 2021 fattet NOKUT vedtak om at fagskolen måtte rette opp enkelte mangler, med frist for å sende ny dokumentasjon innen et år. Kunstskolen i Bergen ble bedt om å tydeliggjøre hvordan kvalitetsarbeidet gjennomføres, samt rapporteringslinjene og ansvarsforholdene i kvalitetsarbeidet, slik at fagskolens system for kvalitetssikring skulle bli enkelt å forstå og bruke for ansatte og studenter.

NOKUT startet høsten 2020 med å føre tilsyn med fagskolenes kvalitetsarbeid, etter å først ha gjennomført et pilotprosjekt i 2019. I denne formen for tilsyn kontrollererNOKUT at fagskolene arbeider systematisk med å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningene. I tillegg skal tilsynene gi fagskolene råd som de kan bruke i sin videreutvikling.

– Fagskolene har ansvar for kvaliteten i utdanningene de tilbyr, og det systematiske kvalitetsarbeidet er en viktig del av dette. Gjennom tilsynene skal vi bidra til å styrke fagskolens evne til å kvalitetssikre og videreutvikle utdanningene, sier Vinje.

Kunstskolen i Bergen sendte NOKUT dokumentasjon på at de har rettet opp manglene i sitt kvalitetsarbeid 20. mars 2022.

Asker kunstfagskole, Einar Granum Kunstfagskole, Det tverrfaglige kunstinstitutt, Kunstskolen i Stavanger og Ytre kunstfagskole har frist til å dokumentere til NOKUT at de har rettet opp mangler i sine systemer for kvalitetssikring og sitt systematiske kvalitetsarbeid innen 15. september 2022. NOKUT vil publisere tilsynsrapportene når sakene er ferdig behandlet.

Les tilsynsrapporten her.

Del med andre