Sykepleierstudenter med realfagskunnskap er bedre rustet for studiene

Gode karakterer og realfag fra videregående gjør sykepleiestudentene bedre rustet for eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi, viser ny NOKUT-rapport.

I rapporten Resultater på nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi: Gode studenter eller gode studieprogrammer? (pdf) har NOKUT undersøkt variasjoner i studentenes eksamensprestasjon på nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB). Dette er en eksamen sykepleierstudenter har i det første året i utdanningen.

– Denne rapporten bidrar med mye informasjon som institusjonene vil ha god nytte av når de skal utforme sine studieprogrammer, og dette vil komme studentene til gode, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Store studiesteder kommer godt ut

Rapporten tar utgangspunkt i eksamenen fra høstsemesteret 2019. I overkant av 5000 studenter fullførte eksamen, av de var det rundt 20 prosent som fikk strykkarakter. Men det er store variasjoner mellom studiestedene.

– Når vi har sammenliknet resultater på tvers av studiesteder, ser vi at de store institusjonene med heltidsprogram, som NTNU i Trondheim, Høgskolen på Vestlandet i Bergen og Universitetet i Agder i Kristiansand, har kommet godt ut sammenliknet med mindre studiesteder og deltid. Vi ønsket å se på hva som forklarer denne variansen mellom studiesteder og innad på institusjoner, forklarer rådgiver i NOKUT Magnus Haakens, en av forfatterne av rapporten.

Karakterer og fag fra videregående er viktig for eksamensresultatet

I rapporten er det undersøkt hva som kan ha betydning for hvordan studentene gjør det på eksamen. Flere faktorer trekkes frem, blant annet studentenes karakterer fra videregående, hvorvidt de har hatt kjemi eller biologi og om de kommer fra studieforberedende retning. Disse variablene er også hovedforklaringen på at det er en del forskjeller mellom studiestedene.

– Forkunnskaper, og særlig i realfag, ser vi er viktig her, men også i andre sammenhenger. Senest i forrige uke så vi at forkunnskaper i realfag og startkompetanse var viktige for overgangen til høyere yrkesfaglig utdanning. I denne rapporten kommer det frem at det samme er tilfelle for sykepleierstudentene, sier Vinje.

Tips til undervisere

I rapporten ses det også på hva som kan gjøres for å hjelpe studentene med overgangen fra videregående til høyere utdanning. Det er ikke tydelig hvorfor forkunnskaper er av så stor betydning, men institusjonene oppfordres til å utforske dette videre så de kan iverksette effektive tiltak når studieprogrammene utformes.

Dersom det for eksempel er snakk om enkelte kunnskapshull, kan dette antageligvis løses med et forkurs. Men lave karakterer fra videregående kan også være et symptom på manglende studieteknikk, modenhet eller motivasjon. Hvis dette er tilfelle, vil ikke et forkurs alene nødvendigvis være nok for å sikre studentene en god overgang til høyere utdanning.

– Undervisere anbefales derfor å kartlegge studentenes forkunnskaper slik at de får en god forståelse av egen studentgruppe. En kartlegging vil også kunne hjelpe studentene til å få en forståelse av eget kunnskapsnivå og hvilket nivå som forventes, sier rapportforfatter Haakens.

Rapporten viser også til noen interessante tendenser som tyder på at bruk av kollokviegrupper, tilstrekkelig med tid og å knytte undervisningen i AFB tydelig til praktisk yrkesutøvelse i sykepleie kan være positivt for læringsutbytte.

Del med andre