Status for endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger blir utsatt i påvente av regjeringens strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling.

I desember 2019 mottok NOKUT et oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet om å utrede, utarbeide og sende på høring forslag til endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Et år senere, i desember 2020, oppsummerte NOKUT at det bør gjøres en helhetlig gjennomgang av alle personalforskriftene i universitets- og høyskolesektoren, inkludert denne forskriften. Det er foreslått små endringer i høringen i tråd med departementets oppdragsbrev. NOKUT mener disse endringene ikke er tilstrekkelige for å gjøre forskriften tydeligere.

Departementet er enig i NOKUTs vurderinger. De foreslår derfor at NOKUT foretar en helhetlig gjennomgang av forskriftene om ansettelse i universitets- og høyskolesektoren.

Dette vil skje etter at regjeringens strategi for forskerrekruttering og karriereveier i forskning og høyere utdanning er lagt frem. Arbeidet med strategien har tydeliggjort behovet for endringer også i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Kunnskapsdepartementet sendte utkast til strategien på høring 5. mai 2021, med høringsfrist 16. juni. Endringer i forskriften vil derfor utsettes til etter at strategien er ferdig.

Del med andre