Spørreundersøkelser skal gi mer kunnskap om lektorutdanningene

NOKUT er godt i gang med evalueringen av lektorutdanningene og har nå sendt ut to spørreundersøkelser som blir viktig for det videre arbeidet.

Den ene undersøkelsen skal kartlegge studentenes erfaringer fra egen utdanning og gi informasjon om årsaker til frafall, omvalg og fullføring. Den andre undersøkelsen dreier seg om hvordan blant annet lektorkandidater, rektorer og andre ledere i skolen opplever at kandidatenes læringsutbytte samsvarer med skolens behov for kompetanse.

– VI ønsker å få mer kunnskap om hvordan tidligere og nåværende studenter oppfatter utdanningene, hvordan de opplever overgangen til yrkeslivet og hvordan skolene samarbeider med utdanningene. Dette blir viktig for det videre arbeidet med lektorevalueringen, sier prosjektleder Inger-Lise Kalviknes Bore.

Spørreundersøkelsene er laget i tett dialog med sektoren og utdanningene. NOKUT gjennomførte flere innspillsmøter og intervjuer i fjor vår og sommer, der det ble gitt mange nyttige råd og forslag om undersøkelsenes hensikt og innhold.

Vil bidra til å utvikle kvaliteten i utdanningene

Lektorevalueringen følger opp NOKUTs kartlegging av lektorutdanningene fra 2019. Kartleggingen tydeliggjorde flere utfordringer i lektorutdanningene knyttet til integrasjonen mellom teori og praksis, lav fullføringsgrad og kompleks organisering. I evalueringen vil vi se nærmere på disse utfordringene, hensikten er å få mer kunnskap om kvaliteten på utdanningene.

– Målet med evalueringen er å bidra til å løfte kvaliteten i lektorutdanningene. Spørreundersøkelsene blir en sentral del av kunnskapsgrunnlaget, så det er viktig for oss at flest mulig svarer. Her har hver enkelt mulighet til å bidra til å gjøre utdanningene bedre, forklarer Bore.

Dette er den første evalueringen som gjøres av de femårige integrerte lektorutdanningene. Prosjektet inngår som en del av NOKUTs samlede fokus på lærerutdanning.

Ferdig i 2022

Spørreundersøkelsene er åpne fra 2. februar til 3. mars. Evalueringsarbeidet vil fortsette utover året, med selvevalueringer og institusjonsbesøk. Selve sluttrapporten fra evalueringen vil etter planen være klar i midten av 2022.

– Da vil vi ha et godt grunnlag for å styrke lektorutdanningen, men det er mye arbeid som gjenstår før vi kommer dit, avslutter Bore.

Del med andre