Skriv masteroppgave om Sentre for fremragende utdanning!

NOKUT utlyser opptil fire stipender til studenter som ønsker å analysere aspekter knyttet til SFU-ordningen eller enkelte av sentrene.

I fjor tildelte vi stipend til Madeleine Sjøbrend, student ved entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen, NMBU. Hun var svært fornøyd med mulighetene det ga.

– Jeg var så heldig å få et stipend som gjorde at jeg hadde mulighet til å reise til SFU-ene og møte de ansatte ansikt-til-ansikt. Dette var veldig nyttig med tanke på datainnsamlingen til oppgaven.

Oppgaven hennes konkluderer med at tid, ressurser og anerkjennelse er svært viktig for å få utvikling i utdanningssektoren.

– Jeg kan anbefale alle å søke på stipendet. Det har vært så inspirerende å møte så mange dyktige og engasjerte ansatte som gjør en enorm innsats for å utvikle og teste nye undervisnings- og læringsmetoder. I tillegg ble jeg tatt imot med åpne armer og fikk god hjelp av sentrene.

Les Madeleine Sjøbrends masteroppgave Hvordan arbeider universiteter og høyskoler med utvikling av nye undervisnings- og læringsmetoder?

Senter for fremragende utdanning

SFU-ordningen innebærer en konsentrert, fokusert og langsiktig innsats for å stimulere til utvikling av undervisning og læringsmåter i høyere utdanning på bachelor- og mastergradsnivå.

En viktig målsetting med SFU-ordningen er å stimulere til kunnskapsbasert analyse av læring og utdanning. I tillegg arbeides det aktivt med å spre kunnskap og praksiser om undervisning og læringsmiljø som fremmer læring. Arbeidet skal inspirere til studentinvolvering og studenters eierskap til læring. Masterstipendene er virkemidler for å nå disse målene.

Hva må søknaden inneholde?

Prosjektbeskrivelse (ca. 2 sider) må inneholde:

  • bakgrunn for prosjektet
  • klar og tydelig problemstilling
  • metodisk tilnærming (kvantitativ eller kvalitativ)
  • etiske problemstillinger
  • tidsplan og budsjett
  • opptak på relevant masterprogram

Hvem kan søke?

Masterstudenter med opptak på masterprogram med godkjent prosjektskisse og tildelt veileder.

Hva kan stipendet brukes på?

Det kan søkes om inntil 40 000 kr. Stipendet kan dekke

  • utgifter knyttet til gjennomføring av prosjektet
  • deltakelse på relevante konferanser/workshops
  • reiseutgifter tilknyttet prosjektet
  • andre utgifter relatert til gjennomføringen av prosjektet

Søknadsfrist: 26. oktober 2018

Kontaktperson: Prosjektleder for SFU-ordningen Helen Bråten

Søknad merket Masterstipend SFU sendes elektronisk til postmottak@nokut.no

Del med andre