Sakkyndig komité: Vesentlige mangler ved kvalitetsarbeidet til Kunsthøgskolen i Oslo

Den sakkyndige komiteen som har vurdert det systematiske kvalitetsarbeidet ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), har konkludert med at høyskolen har vesentlige mangler i kvalitetsarbeidet.

Komiteens innstilling er nå oversendt KHiO for offentlig uttalelse. NOKUTs styre skal etter planen fatte vedtak i saken i oktober 2021.

– NOKUT skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til at utdanningskvaliteten i Norge er god. Gjennom tilsynene sjekker vi at universitetene og høyskolene har gode systemer og rutiner for å sikre og videreutvikle kvaliteten i studiene sine, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Norske høyskoler og universiteter har selv ansvar for kvaliteten i de studietilbudene de tilbyr. NOKUT fører periodiske tilsyn med institusjonenes systematiske arbeid med å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningen, og vi gir råd til institusjonene om videreutvikling av kvalitetsarbeidet. Våren 2021 har tre vitenskapelige høyskoler hatt tilsyn med sitt systematiske kvalitetsarbeid. I tillegg til KHiO har det vært ført tilsyn ved Handelshøyskolen BI og Norges idrettshøgskole.

Flere krav er ikke oppfylt

I innstillingen konkluderer komiteen med at det er flere av kravene til det systematiske kvalitetsarbeidet som ikke er oppfylt. Kravene finnes i universitets- og høyskoleloven, studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften. Det gjelder:

  • Selve systembeskrivelsen, som de sakkyndige samlet sett vurderer at ikke fungerer som et godt nok verktøy for KHiO
  • Arbeidet med studentenes læringsmiljø
  • Gjennomføring av periodiske evalueringer av studietilbudene
  • Det systematiske arbeidet med å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter
  • Bruk av kunnskap fra kvalitetsarbeidet til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet

– Den sakkyndige komiteen mener at summen av manglene er av en slik art at KHiO må gjennomføre betydelige tiltak for at komiteen skal ha tiltro til at kvalitetsarbeidet sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten ved høyskolen. Komiteen konkluderer derfor med at KHiO har vesentlige mangler i sitt systematiske kvalitetsarbeid, sier Vinje.

Videre saksbehandling og mulige konsekvenser

Komiteens innstilling er nå sendt til KHiO, og høyskolen har mulighet til å gi en offentlig uttalelse til innstillingen. NOKUTs styre skal etter planen behandle saken på styremøtet 26. oktober 2021.

– Dersom NOKUTs styre fatter vedtak i tråd med den sakkyndige komiteens anbefalinger, vil KHiO få en frist på ett år til å dokumentere at manglene er rettet opp. En slik prosess innebærer at komiteen vil gjennomføre et nytt helhetlig tilsyn ved høyskolen. Det betyr at KHiO må sende inn ny dokumentasjon for samtlige krav, så vil komiteen gjøre nye vurderinger og gjennomføre nytt institusjonsbesøk, forklarer Vinje.

Et slikt vedtak vil ikke få noen umiddelbar konsekvens for høyskolens studenter eller utdanningene de tilbyr i dag. All undervisning vil fortsette å gå som normalt.

– Hvis KHiO ikke klarer å rette opp manglene innen tidsfristen, vil de miste retten til å akkreditere nye studier selv. Da må de i så fall søke NOKUT om oppretting av alle nye studietilbud. Det vil ikke gå utover utdanningene de allerede tilbyr og har akkreditering for, avslutter Vinje.

Tilfredsstillende kvalitetsarbeid ved BI og Norges idrettshøgskole

De sakkyndige komiteene som har vurdert det systematiske kvalitetsarbeidet ved Handelshøyskolen BI og Norges idrettshøgskole, har konkludert med at kvalitetsarbeidet ved de to høyskolene er tilfredsstillende. Innstilling er sendt til høyskolene for offentlig uttalelse. I likhet med KHiO skal disse sakene etter planen behandles av NOKUTs styre 26. oktober.

Les alle innstillingene:

Del med andre