Sakkyndig komité: NLA Høgskolen oppfyller ikke alle kravene til akkreditering som høyskole

Den sakkyndige komiteen som har vurdert om NLA Høgskolen fortsatt oppfyller kravene til akkrediterte høyskoler, har konkludert med at høyskolen ikke oppfyller alle gjeldende krav for akkreditering.

Logo: NLA Høgskolen
Logo: NLA Høgskolen

I desember 2019 ble NLA Høgskolen varslet om at NOKUT ville revidere akkrediteringen som høyskole. Bakgrunnen for igangsetting av revidering var at NOKUT over lengre tid hadde registrert ulike bekymringsmeldinger om NLA Høgskolens praktisering av prinsippet om akademisk frihet, og at tilgjengelig offentlig informasjon, som evalueringer i Forskningsrådet og data fra Database for høyere utdanning, indikerte lav og synkende FoU-produksjon.

Revideringen er gjennomført av en sakkyndig komité. Komiteens innstilling er nå oversendt NLA Høgskolen for offentlig uttalelse. NOKUTs styre skal etter planen fatte vedtak i saken i oktober 2021.

– Den sakkyndige komiteen har vurdert om NLA Høgskolen tilfredsstiller alle gjeldende krav for akkreditering som høyskole i lov og forskrifter. Vurderingene er basert på dokumentasjonen som er mottatt fra NLA Høgskolen, intervjuer under institusjonsbesøket og offentlig tilgjengelig statistikk, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Komiteen konkluderer med at NLA Høgskolen oppfyller flere av kravene til akkreditering som høyskole, men at enkelte av kravene ikke er oppfylt:

  • Komiteen har kommet til at høyskolen ikke i tilstrekkelig grad fremmer og verner akademisk frihet.
  • Komiteen har også konkludert med at NLA Høgskolen ikke oppfyller kravene til fagmiljø, og at høyskolen har for få førstestillingskompetente til å ivareta en studieportefølje med økende andel masterstudenter. 
  • NLA har heller ikke kunnet dokumentere tilfredsstillende forskningsvirksomhet innen alle sine fagområder.

Les innstillingen her: Revidering av akkreditering som høyskole (pdf)

Frist på inntil to år for å rette opp mangler

– Nå skal NLA Høgskolen få tid til å uttale seg om den sakkyndige innstillingen. På grunnlag av innstillingen og uttalelsen fra høyskolen vil NOKUTs administrasjon legge fram saken for NOKUTs styre. Hvis styret fatter et vedtak i tråd med komiteens innstilling, vil NLA Høgskolen få en frist på inntil to år for å dokumentere at de mangelfulle forholdene er utbedret. Etter opprettingsfristen vil det bli gjort en ny sakkyndig vurdering, sier Vinje.

Dersom NOKUT konkluderer med at kravene fortsatt ikke er oppfylt etter opprettingsfristen, skal NOKUT trekke høyskolens akkreditering tilbake. En eventuell tilbaketrekking av høyskoleakkrediteringen innebærer at NLA Høgskolen kan fortsette å tilby høyere utdanning, men at institusjonen ikke lenger selv har fullmakt til å opprette nye studietilbud. NLA Høgskolen må da søke NOKUT om å etablere alle nye studietilbud.

Parallelt tilsyn med kvalitetsarbeid

Komiteen har konkludert med at kvalitetsarbeidet ved NLA Høgskolen har enkelte mangler. Det påpekes at høyskolen ikke har gode nok rutiner for å påse at kravene til fagmiljøets kompetanse er oppfylt, og at resultater fra kvalitetsarbeidet ikke inngår i tilstrekkelig grad ved vurdering og strategisk utvikling av NLA Høgskolens samlede studieportefølje.

– Det er en forutsetning for høyskoleakkrediteringen at det systematiske kvalitetsarbeidet er godkjent av NOKUT, sier Vinje.

Les innstillingen her: Periodisk tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid (pdf)

Akkreditering av profesjonsstudium i teologi er uavhengig prosess

I februar i år akkrediterte NOKUT profesjonsstudium i teologi (cand.theol.) ved NLA, og i juni godkjente Kunnskapsdepartementet høyskolens søknad om å tilby graden. Med det kan NLA Høgskolen blant annet utdanne prester.

– Akkrediteringen av dette studietilbudet er en selvstendig prosess uavhengig av revideringen av NLA Høgskolens akkreditering som høyskole, understreker Vinje.

Del med andre