Sakkyndig komité: HINN oppfyller ikke kravene for å bli universitet

Den sakkyndige komiteen som har behandlet universitetssøknaden fra Høgskolen i Innlandet‎ (HINN), har konkludert med at høyskolen ikke oppfyller alle nødvendige krav for å bli universitet.

Rapporten er nå oversendt HINN for uttalelse. Det er NOKUTs styre som skal fatte vedtak i saken.

Flere krav ikke oppfylt

I rapporten konkluderes det med at HINN oppfyller mange av kravene for å oppnå universitetsstatus. Det er imidlertid flere av kravene som ikke er oppfylt:

  • HINN har ikke tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse sett opp mot antallet studenter som tas opp ved høyskolen. Det er flere små og sårbare fagmiljøer ved høyskolen.
  • Høyskolen oppfyller ikke kravet til stabil forskerutdanning og har ennå ikke uteksaminert det antallet ph.d.-kandidater som kreves.
  • Den sårbarheten som komiteen har sett i enkelte av fagmiljøene og ph.d.-programmene ved HINN, gjør det også vanskelig å påvise stabil utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet på nåværende tidspunkt.

– For å kunne bli universitet må alle kravene i Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift med supplerende bestemmelser i NOKUTs studietilsynsforskrift være oppfylt. HINN er en nyfusjonert høyskole, og det kan ta litt tid før alt er på plass. Komiteen har konkludert med at høyskolen har noen områder de må jobbe videre med, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Kan søke igjen senere

NOKUTs styre skal etter planen behandle saken på styremøtet i februar. Dersom de fatter vedtak i tråd med den sakkyndige komiteens anbefalinger, vil HINN fortsette å være høyskole, slik den er i dag. Et slikt vedtak vil imidlertid ikke stenge dørene for at institusjonen på et senere tidspunkt kan bli universitet.

– Dersom NOKUTs styre avslår universitetssøknaden, er det ingenting i veien for at HINN kan søke igjen senere. Det er mye godt kvalitetsarbeid ved HINN, som de kan bygge videre på. Komiteens rapport har også anbefalinger som kan være nyttig i det videre arbeidet, avslutter Mørland.

Les innstillingen fra sakkyndig komité (pdf)

Del med andre