Sakkyndig innstilling: Høgskolen i Innlandet oppfyller ikke kravene for akkreditering som universitet

Den sakkyndige komiteen som har vurdert Høgskolen i Innlandets (HINN) universitetssøknad, har levert sin endelige innstilling til NOKUT. Komiteen konkluderer med at høyskolen ikke oppfyller alle nødvendige krav for å bli universitet.

Etter å ha vurdert universitetssøknaden leverte komiteen sin opprinnelige innstilling 8. januar i år. Der konkluderte de at HINN ikke oppfyller alle krav for å kunne bli universitet. HINN leverte en offentlig uttalelse til innstillingen 2. mars, der høyskolen argumenterte for at den oppfyller alle universitetskravene. I tillegg kom høyskolen med oppdatert informasjon om utviklingen siden universitetssøknaden ble levert i desember 2018.

Den sakkyndige komiteen har gjort en tilleggsvurdering på bakgrunn av informasjon i uttalelsen fra HINN. Komiteen fastholder konklusjonen fra januar om at enkelte av kravene for å bli universitet ikke er oppfylt. Komiteens innstilling vil nå bli lagt fram for behandling i NOKUTs styre.

Alle krav må oppfylles

Komiteen har konkludert med at HINN oppfyller mange av kravene for å kunne bli universitet. Samtidig er det altså krav som ikke er oppfylt:

  • HINN har ikke tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse sett opp mot antallet studenter som tas opp ved høyskolen. HINN skiller seg ut med relativt få vitenskapelig ansatte per student sammenlignet med både de nye og de eldre universitetene i Norge.
  • HINN oppfyller ikke kravet om stabil forskerutdanning og har ikke uteksaminert det antallet ph.d.-kandidater som kreves.
  • HINN oppfyller ikke kravet om stabil utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet. Selv om høyskolen viser en positiv utvikling når det gjelder satsning på forskning og kvalitet i forskerutdanning, er det for tidlig å si om denne utviklingen vil holde seg stabil over tid. Den manglende stabiliteten i doktorgradsprogrammene, sårbarheten i flere av fagmiljøene og manglende stabilitet i resultater på forskning over tid gjør at komiteen opprettholder konklusjonen fra sin opprinnelige innstilling.

– For å kunne bli universitet må samtlige krav i Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift med supplerende bestemmelser i NOKUTs studietilsynsforskrift være oppfylt. Komiteen mener at HINN oppfyller mange av disse, men at enkelte ikke er oppfylt, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Styrevedtak 11. juni

NOKUTs styre vil behandle saken på styremøtet torsdag 11. juni. Dersom styret fatter vedtak i samsvar med komiteens innstilling, vil HINN fortsette å være høyskole.

– HINN har vist at det foregår mye godt kvalitetsarbeid ved høyskolen. I tilleggsvurderingen peker komiteen også på at høyskolen har hatt en god utvikling siden søknaden ble levert i 2018. Det gjelder blant annet satsning på forskning og kvalitet i forskerutdanning. Samtidig konkluderer komiteen med at HINN må arbeide videre med noen områder for at universitetsambisjonen skal bli en realitet, avslutter Mørland.

Les den endelige innstillingen fra komiteen (pdf)

Del med andre