Ønsker mer kunnskap om underviserhverdagen

Tirsdag 13. april sendes Underviserundersøkelsen ut til nesten 27.000 undervisere ved norske høyskoler og universiteter. Formålet med undersøkelsen er å øke kunnskapsgrunnlaget om hvordan vitenskapelig ansatte jobber med undervisning, veiledning og videreutvikling av emner og studieprogrammer.

Utdanningskvalitet blir til i møtet mellom underviserne og studentene. Studentenes tilfredshet med kvaliteten i studieprogrammene sine undersøkes i Studiebarometerets studentundersøkelse. Målet med Underviserundersøkelsen er å få fram et bredt og representativt bilde av de vitenskapelig ansattes vurderinger av kvaliteten i norsk høyere utdanning.

Underviserundersøkelsen sendes ut sammen med NIFUs Tidsbruksundersøkelse. De to gjennomføres som et samarbeid mellom NOKUT og NIFU for å redusere antallet undersøkelser. Begge undersøkelsene ble sist gjennomført i 2017, året før ble det gjennomført en pilot.

Viktig kunnskapsgrunnlag

– Vi mener undersøkelsen dekker undervisernes hverdag på en god måte. Blant annet spør vi om hvilke undervisnings- og arbeidsformer som brukes, og hva underviserne opplever at de trenger av faglige og andre typer ressurser for å videreutvikle arbeidet med undervisning og læring. Vi håper svarene vil gi oss mer kunnskap om hvordan de jobber, hva slags prioriteringer og avveininger de gjør og hvilke ressurser de har tilgjengelige, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Data fra undersøkelsen blir brukt av NOKUT i blant annet evalueringer, analyser og ulike tilsynsaktiviteter. Også for Kunnskapsdepartementet og andre aktører har det vært en viktig kilde til informasjon om vitenskapelig ansatte ved norske utdanningsinstitusjoner.

– Vi håper undersøkelsen oppleves som nyttig for både underviserne selv og for lærestedene i utviklingen av kvalitetsarbeidet. I tillegg er dette viktig kunnskap for NOKUT som vi bruker videre i vårt arbeid som kvalitetssikringsorgan, understreker Vinje.

Sendes ut til nesten 27.000

Undersøkelsen blir sendt til i underkant av 27.000 vitenskapelig ansatte ved alle landets høyskoler og universiteter. NOKUT-direktøren håper mange tar seg tid til å svare.

– For å få et best mulig grunnlag for både oss selv og andre som vil ha nytte av denne undersøkelsen, er det viktig at så mange som mulig svarer. Dette er kanskje særlig viktig nå etter det siste året hvor underviserne i stor grad har fått endret arbeidshverdagen som følge av pandemien. Selv om undersøkelsen ikke primært er rettet mot å kartlegge pandemisituasjonen, vil resultatene likevel speile situasjonen og si noe om hvordan det siste året har vært.

Resultatene legges frem til høsten

Resultatene fra Underviserundersøkelsen presenteres til høsten og blir gjort tilgjengelig for institusjonene i form av grafiske rapporter med resultater for egen institusjon samt en nasjonal hovedrapport som NOKUT lager.

Her finner du mer informasjon om Underviserundersøkelsen.

Del med andre