Nytt budsjettkutt for NOKUT – frykter at det kan gå utover oppgavene

I regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022 foreslås det å kutte NOKUT med 5 millioner kroner. Et tilsvarende kutt ble også gitt i fjorårets budsjettforlik, samtidig som NOKUTs driftsmidler er redusert siden omorganiseringen av kunnskapssektoren i 2018. I sum betyr det at NOKUTs driftsmidler er tatt betydelig ned de siste årene. NOKUT-direktør Kristin Vinje frykter at kuttene kan få konsekvenser for NOKUTs evne til å løse viktige oppgaver.

I forslaget fra regjeringen begrunnes reduksjonen på 5 millioner kroner med at regjeringen vil finne rom for andre prioriteringer.

Nye oppgaver og økende arbeidsmengde

Som nasjonalt kvalitetssikringsorgan bidrar NOKUT til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen. NOKUT akkrediterer og fører tilsyn med fagskoler, høyskoler og universiteter, og er en kunnskapsleverandør og pådriver for kvalitet i utdanningene. I tillegg har NOKUT ansvaret for å godkjenne utenlandsk utdanning og kompetanse. De siste årene har arbeidsmengden vært økende.

– Vi mottar stadig flere søknader om fagskoleakkreditering, og etterspørselen etter tjenestene våre innenfor utenlandsk utdanning har også økt. I tillegg til en rekke pågående tilsynsprosesser har vi flere akkrediteringssøknader fra institusjoner som nå ønsker å opprette jus- og psykologiutdanninger etter at Kunnskapsdepartementet åpnet for å tildele gradsrettigheter til de institusjonene som får akkreditering av NOKUT. Konsekvensen av mindre ressurser kan være at det vil ta lenger tid å behandle søknadene vi mottar og at andre oppgaver må nedprioriteres, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

NOKUT-direktøren peker også på at det i Hurdalsplattformen står at regjeringen vil ha en årlig økning på tusen nye fagskoleplasser pr. år over de neste fem årene.

Det er påfallende at en storstilt satsing med økning av fagskoleplasser følges opp med kutt i kvalitetssikringen. I en slik opptrapping, som i seg selv er positiv, må man ha som ambisjon at kvaliteten skal styrkes i takt med vekstenslik at samfunnet kan ha tillit til utdanningene.

Skal fortsatt sikre at samfunnet kan ha tillit til utdanningene

Arbeidet til NOKUT skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning og godkjent utenlandsk utdanning.

– Selv om vi må omprioritere noe, så skal vi gjøre vårt ytterste for å levere det samfunnet forventer av oss. Over mange år har NOKUT vist at vi leverer godt på oppgavene våre, og jeg opplever at det er høy tillit til NOKUTs arbeid i sektoren. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å utvikle og effektivisere tjenestene våre ytterligere, det vil vi også fortsette med fremover, sier Vinje.

Del med andre