Ny organisering av NOKUTs arbeid med norsk utdanning

Fra 1. mai er NOKUTs arbeid med norsk utdanning organisert i to nye avdelinger: avdeling for regelverk og tilsyn og avdeling for evaluering og analyse.

Kunnskapsforvaltningen har de siste årene blitt omorganisert, og NOKUT har fått nye oppgaver. De nye oppgavene dreier seg om forvaltning av forskrifter og analyse- og kontrolloppgaver knyttet til økonomi og administrative forhold. Med disse oppgavene har NOKUT fått mer juridisk og økonomisk kompetanse.

NOKUTs arbeid med evaluering, utredning og analyse fortsetter som før. Vi skal fortsatt sammenstille og formidle informasjon om kvalitetstilstanden og stimulere kvalitetsutviklingen i sektoren gjennom å rette oppmerksomhet mot kvalitetsutfordringer og gode praksiser i sektoren.

Det eneste NOKUT hadde av økonomiske insentiver, SFU-ordningen, ble i 2018 overført til Diku, som nå forvalter alle økonomiske støtteordninger på feltet.

Todelt oppgaveprofil

NOKUTs arbeid for å sikre, utvikle og informere om kvalitet har etter disse justeringene fått en tydelig todelt profil med virkemidler i to hovedkategorier:

 • regelverksforvaltning og tilsyn
 • evaluering, analyse og formidling av informasjon om kvalitetstilstanden

Den nye organiseringen tar utgangspunkt i denne todelingen.

– Målet er at omorganiseringen skal bidra til å styrke NOKUT både som myndighetsorgan som forvalter regelverk, og som fagorgan som får fram og formidler kunnskap om kvalitetstilstanden i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. I tillegg håper jeg den nye organiseringen bidrar til å gjøre det lettere å kommunisere hva som er NOKUTs roller og oppgaver i den nye kunnskapsforvaltningen, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Avdeling for regelverk og tilsyn ledes av tilsynsdirektør Øystein Lund. Avdeling for evaluering og analyse ledes av analysedirektør Ole-Jacob Skodvin.

Avdeling for regelverk og tilsyn

Avdelingen har ansvar for NOKUTs myndighetsoppgaver overfor universiteter, høyskoler, fagskoler og studentsamskipnader. Dette omfatter blant annet

 • tilsyn med kvalitetsarbeid
 • tilsyn med og akkreditering av studieprogram og institusjoner
 • tilsyn, analyse og kontroll av økonomiske og administrative forhold
 • forvaltning av forskrifter i sektoren på vegne av departementet

Avdelingen skal ikke bare kontrollere regelverksetterlevelse, men også bidra til at institusjonene lykkes med å sikre og utvikle kvaliteten i egen virksomhet. Derfor vil erfaringsdeling og veiledning overfor institusjonene være en viktig oppgave for denne avdelingen framover.

Avdelingen ledes av tilsynsdirektør Øystein Lund og er inndelt i tre seksjoner:

 • Seksjon for studieprogram (hovedansvar for arbeid rettet mot studieprogramnivået)
 • Seksjon for institusjoner (hovedansvar for arbeid rettet mot institusjonsnivået)
 • Juridisk seksjon

Avdeling for evaluering og analyse

Avdelingen har ansvaret for å gjennomføre evalueringer, undersøkelser og analyser for å sammenstille og formidle kunnskap om kvalitetstilstanden i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.

I avdelingens portefølje inngår blant annet

 • evalueringer for å bedømme kvalitet
 • nasjonale undersøkelser som Studiebarometeret og Underviserundersøkelsen
 • nasjonale deleksamener
 • oppsummeringer og analyser av kvalitetstilstanden på fag- og studieprogramnivå

Avdelingen er NOKUTs ressurs for statistikk og kvantitative data og bistår andre avdelinger med utredninger og analyser.

Avdelingen ledes av analysedirektør Ole-Jacob Skodvin.

Nytt organisasjonskart

NOKUTs arbeid med utenlandsk utdanning fortsetter som før. Avdeling for utenlandsk utdanning er derfor ikke berørt av denne omorganiseringen. Det samme gjelder Administrasjonsavdelingen og Kommunikasjonsavdelingen.

Del med andre