Ny og enklere fagskoletilsynsforskrift fra 1. august 2020

Fagskoletilsynsforskriften har fått enklere oppbygning og tydeligere språk. Dette skjer for å gjøre det lettere å forstå og etterleve regelverket.

NOKUTs styre fastsatte 23. april ny fagskoletilsynsforskrift. Den nye forskriften gjelder fra 1. august 2020, og fra samme dato opphører gjeldende forskrift fra 2018.

De viktigste forskjellene mellom 2020-forskriften og 2018-forskriften er:

  • Forskriftens språk og oppbygning er forenklet og bedre systematisert.
  • Det er tydeligere at kravene gjelder for drift av fagskole, og at akkreditering og tilsyn er NOKUTs verktøy for å sikre dette.
  • Kravene er formulert som tydelige krav til handling, framfor krav til dokumentasjon. Fagskolene må likevel kunne dokumentere overfor NOKUT at kravene er oppfylt.
  • Krav og handlingsrom som følger av annet regelverk er ikke gjentatt i forskriften.

NOKUTs direktør Terje Mørland håper endringene vil være til hjelp for de som skal bruke forskriften.

– NOKUT vil bidra til et enklere og mer konsistent regelverk i utdanningssektoren. Gjennom bedre struktur og tydeligere og mer presist språk håper vi at det blir lettere både å forstå og etterleve den nye forskriften, sier Terje Mørland.

Selv om den nye fagskoletilsynsforskriften først og fremst er en videreføring av dagens regelverk, er det også gjort noen endringer. Den nye forskriften tar blant annet opp i seg endringer i fagskoleloven og fagskoleforskriften i 2019, slik at regelverket som NOKUT forvalter er samkjørt.

Forenkling av forskriften er del av en strategisk utvikling hos NOKUT mot stadig mer forenkling av forvaltningen av fagskolefeltet.

Andre deler av dette utviklingsarbeidet er en ny og forenklet modell for behandling av akkrediteringssøknader fra fagskoler som har akkrediteringer fra før. I denne modellen, som er under pilotering, er saksbehandlingstiden nede i om lag to måneder fra søknadsdato. NOKUT bruker også betingede akkrediteringsvedtak i større grad enn før. Blant annet får fagskolene mulighet til å ansette fagmiljø når studiestart nærmer seg, i stedet for å ha det klart på søknadstidspunkt. Disse forenklingstiltakene er også nevnt i Meld. St. 14 (2019–2020) Kompetansereformen – Lære hele livet.

Forskriften var på høring i perioden 28. juni til 1. november 2019. Les alle høringsdokumentene

Les den nye forskriften (pdf)

Del med andre