Ny godkjenningsordning for utenlandsk fagskoleutdanning

Nå kan personer med utenlandsk fagskoleutdanning fra hele verden søke NOKUT om godkjenning.

– Økt arbeidsinnvandring til Norge de siste årene har ført til et behov for en godkjenningsordning for personer som kommer til landet med fagskoleutdanning. Med denne nye godkjenningsordningen blir det enklere å få brukt medbrakt kompetanse på det norske arbeidsmarkedet og til videre studier i Norge. Samtidig bidrar ordningen til at arbeidsgiverne blir tryggere på hva den utenlandske utdanningen tilsvarer i det norske utdanningssystemet, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

Norsk fagskoleutdanning betegnes som høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Den skal gi en kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Utdanningene skal tilføre det norske arbeidsmarkedet kompetanse som ikke tilbys ved universitet og høyskoler.

En godkjenningsordning for utenlandske fagskoleutdanninger vil også kunne bidra til økt internasjonalisering i norske fagskoleutdanninger, siden den vil gjøre det enklere for norske fagskoler både å gi opptak og innpasse utdanningen til utenlandske studenter.

– Med denne nye ordningen dekker NOKUTs godkjenningsordninger store deler av utdanningsløpet. Fra før har vi en godkjenningsordning for fag- og yrkesopplæring på videregående nivå og en for høyere utdanning til og med doktorgrader, forklarer Mørland.

Som alle NOKUTs godkjenningsordninger er også denne ordningen frivillig. Dersom man ønsker å jobbe innenfor et lovregulert yrke i Norge, trenger man en autorisasjon.

Pilot ga godt erfaringsgrunnlag

I mai 2017 startet NOKUT et pilotprosjekt for vurdering av utenlandske fagskoleutdanninger fra Polen og Tyskland. Her fikk søkerne en rådgivende uttalelse om utdanningen sin.

– Pilotprosjektet ga NOKUT nyttige erfaringer i arbeidet med å etablere en permanent godkjenningsordning, sier Silje Molander. Hun leder fagutdanningsseksjonen som har ansvar for den nye godkjenningsordningen.

Godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning innebærer at NOKUT vurderer om en utdanning kan sidestilles i nivå og omfang med norsk akkreditert fagskoleutdanning. NOKUT vurderer en søkers utdanningsdokumenter og utreder utdanningssystemet og kvalifikasjoner på dette nivået i utdanningslandet.

– Godkjenningen er dokumentbasert og gir ingen faglig vurdering. NOKUTs vedtak skal gi informasjon om utdanningens nivå og omfang og hva utdanningen som regel brukes til i opprinnelseslandet, avslutter hun.

Les mer om godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning

Del med andre