Nord universitet får to år til å rette opp mangler i doktorgradsprogram

NOKUT har vedtatt å gi Nord universitet to år til å rette opp manglene i doktorgradsprogrammet ph.d. i studier av profesjonspraksis.

Innstillingen fra den sakkyndige komiteen som vurderte doktorgradsprogrammet ble oversendt Nord universitet 18. november 2019. Komiteen konkluderte med at programmet ikke oppfyller kravene for akkreditering. NOKUTs styre har nå fattet vedtak i tråd med anbefalingene fra komiteen. Samtidig ble Nord universitets ønske om en opprettelsesfrist på inntil to år innfridd. Dette er det lengste regelverket tillater.

– Vi mener det er hensiktsmessig med en frist på to år. Det gir universitetet mulighet til å ta de grepene som må til for å oppfylle alle kravene. Det er også i tråd med hva som er praktisert tidligere når det har vært vesentlige mangler knyttet til fagmiljø og forskning, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Når fristen går ut 13. februar 2022, må Nord universitet sende NOKUT dokumentasjon på at doktorgradsprogrammet oppfyller gjeldene krav til akkreditering. Universitetet må blant annet dokumentere at programmet utgjør en vitenskapelig helhet, at det er sammenheng mellom de ulike delene programmet er satt sammen av samt at fagmiljøet har tilstrekkelig kompetanse, størrelse og stabilitet. I tillegg må de dokumentere tilfredsstillende forskningsresultater på høyt internasjonalt nivå.

– Universitetet må definere og avgrense området for doktorgraden tydeligere. Det er nødvendig for å i det hele tatt kunne vurdere om kravene til studietilbudet og fagmiljøet er oppfylt, sier Mørland.

Dersom Nord universitet ikke kan vise at kravene er oppfylt innen fristen, vil NOKUT trekke tilbake akkrediteringen av doktorgradsprogrammet. Da må universitetet umiddelbart trekke studietilbudet tilbake og legge til rette for at stipendiatene kan fullføre doktorgradsprogrammet ved en annen institusjon.

Les hele rapporten (pdf)

Del med andre