NOKUT ønsker å løfte kunnskapsnivået om praksis i høyere utdanning

Hvordan lykkes med praksis? En ny NOKUT-rapport trekker frem eksempler fra dem som har knekt koden.

Høyere utdanning og arbeidslivsrelevans er i vinden, og praksis blir trukket frem som et virkemiddel for å øke utdanningenes relevans.

Kunnskapsdepartementet arbeider med en melding om arbeidslivsrelevans, der praksis vil være en sentral del. Samtidig vet vi at det er en del utfordringer når det gjelder praksis og at kvaliteten er svært varierende.

– Vi må spørre oss hva praksis skal løse, hva slags læringsutbytte det skal bidra til og om andre læringsformer kunne gitt oss det samme. Kunnskapen om disse aspektene er viktig for at nye praksisordninger utvikles på en måte som gir studentene et godt læringsutbytte, forklarer NOKUTs administrerende direktør Terje Mørland.

Innhente, systematisere og spre informasjon

Dette kunnskapsbehovet er bakgrunnen for NOKUTs prosjekt Operasjon praksis. Målet er å innhente, systematisere og spre informasjon om praksis i høyere utdanning. Prosjektet bidrar til å rette oppmerksomhet mot aktuelle utfordringer, sammenstille kunnskap om faktorer som er viktige for å lykkes med praksis og skape arenaer der sentrale aktører kan dele erfaringer og kunnskap.

– NOKUT ønsker at universiteter og høyskoler, myndigheter og ikke minst arbeidslivet skal ha et kunnskapsbasert forhold til praksis, sier Mørland.

Prosjektet består av en rekke delrapporter som vil settes sammen til en samlerapport. Denne blir etter planen lansert i midten av september i år.

Gode praksiseksempler

I arbeidet med kunnskapsgrunnlaget er det nyttig å se til noen av dem som lykkes med praksisordningene sine. Det er dette som trekkes frem i den nye delrapporten Praksis i høyere utdanning – gode eksempler, som publiseres på et frokostmøte på Universitetet i Agder onsdag 5. juni.

– I rapporten viser vi frem noen eksempler på organisering og gjennomføring av praksis som vi håper kan være til inspirasjon for andre, forklarer Ingvild Andersen Helseth, medforfatter av rapporten og prosjektleder for "Operasjon praksis".

Eksemplene som trekkes frem knytter seg til fire ulike fag; sykepleie ved UiA, barnevernspedagog ved USN, grunnskolelærerutdanning ved USN og økonomi og administrasjon ved NMBU. Til tross for det store spennet i fag er det identifisert ganske mange fellestrekk.

– Vi har blant annet sett at god kommunikasjon er avgjørende for studenters læringsutbytte og opplevelse i praksis. Gjennomgående for fagmiljøene vi har snakket med er at de fremhever god dialog med praksisstedene som en sentral grunn til at de lykkes. Det er også viktig at kommunikasjonen og samarbeidet fungerer internt i fagmiljøene, sier Helseth.

– Målet er å inspirere andre

Selv om det er identifisert en del fellestrekk, er det ikke slik at det som fungerer ett sted automatisk lar seg overføre til andre steder.

– Noe som fungerer godt i én kontekst behøver ikke fungerer like godt i en annen. Målet er derfor å inspirere andre til å reflektere over hva de kan lære av måten disse fire miljøene organiserer, gjennomfører og videreutvikler praksis på, avslutter Helseth.

Enkelte hovedfunn fra prosjektet og rapporten presenteres av Helseth under NOKUT-frokosten Hvordan få til god praksis i utdanninga? på UiA onsdag 5. juni. Hele møtet blir strømmet og kan sees her både direkte og i opptak.

Les den ferske rapporten og ytterligere rapporter fra prosjektet.

Fikk du med deg denne? Hør podcastepisoden vår om praksis i høyere utdanning.

Del med andre