NOKUT har avslått Høgskolen i Innlandets universitetssøknad

NOKUTs styre har vedtatt at universitetssøknaden til Høgskolen i Innlandet (HINN) ikke innvilges. Dette er i tråd med konklusjonen til den sakkyndige komiteen som har vurdert søknaden.

Den sakkyndige komiteen leverte sin endelige innstilling 29. mai, der den konkluderte med at HINN ikke oppfyller alle kravene for å bli universitet. NOKUTs styre har nå behandlet innstillingen og fattet vedtak i tråd med komiteens konklusjon.

– Den sakkyndige komiteen, administrasjonen og styret har gjort grundige vurderinger. Konklusjonen er at HINN ikke oppfyller alle de nødvendige kravene for å bli universitet. Det er en faglig beslutning basert på faglige vurderinger, sier NOKUTs administrerende direktør Terje Mørland.

Alle krav må oppfylles

For å kunne bli akkreditert som universitet må samtlige krav i Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift med supplerende bestemmelser i NOKUTs studietilsynsforskrift være oppfylt.
Kravene i departementets forskrift er fastsatt politisk, mens myndigheten til å gjøre de faglige vurderingene er delegert til NOKUT. NOKUTs beslutning kan ikke overprøves av departementet.

HINN oppfyller de fleste kravene, men tre av dem er ikke oppfylt:

  • HINN har ikke tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse sett opp mot antallet studenter som tas opp ved høyskolen. HINN skiller seg ut med relativt få vitenskapelig ansatte per student sammenlignet med både de nye og de eldre universitetene i Norge.
  • HINN oppfyller ikke kravet om stabil forskerutdanning og har ikke uteksaminert nok ph.d.-kandidater.
  • HINN oppfyller ikke kravet om stabil utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet. Høyskolen viser en positiv utvikling når det gjelder satsning på forskning og kvalitet i forskerutdanning, men komiteen vurderer at det er for tidlig å si om denne utviklingen vil holde seg stabil over tid.

Kan søke igjen senere

Vedtaket betyr at HINN fremdeles vil være høyskole. Det er imidlertid ingenting i veien for at HINN kan søke på nytt senere.

– Jeg har forståelse for at mange kan være skuffet i dag. HINN har vist at de har bygd en god faglig plattform, og den håper jeg de bygger videre på. Høyskolen er på god vei, men må fortsatt arbeide videre med noen områder før den kan bli akkreditert som universitet, avslutter Mørland.

Les tilsynsrapport med vedtak (pdf)

Del med andre