NOKUT gir grønt lys for profesjonsutdanning i teologi

NOKUT har akkreditert profesjonsstudium i teologi ved NLA Høgskolen.

– Akkrediteringen gjelder profesjonsstudium i teologi (cand.theol.). NLA Høgskolen tilbyr allerede flere studier, både på bachelor- og mastergradsnivå. Nå kan de få anledning til å tilby en seksårig profesjonsutdanning i teologi. Med det kan de blant annet utdanne prester, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

NLA kan dermed bli en av fire institusjoner som kan tilby en 6-årig profesjonsutdanning i teologi. De må imidlertid først søke Kunnskapsdepartementet om retten til å tildele graden.

Oppfyller alle krav

– Den sakkyndige komiteen har gjort en faglig vurdering av søknaden og konkludert med at alle forskriftskravene som stilles til et slikt studietilbud nå er oppfylt, sier Vinje.

NLA Høgskolen fikk ikke godkjent søknaden sin om akkreditering av Master i profesjonsstudium i teologi (cand.theol.) våren 2020 fordi den sakkyndige rapporten konkluderte med at ikke alle krav var oppfylt.

Tidligere innvendinger på de kravene som ikke var oppfylt, som i hovedsak var relatert til sårbarhet hva angår faglig bredde og dybde i fagmiljøet samt mangel på refleksjon knyttet til høyskolens egenart som livssynsbasert høyskole, og hvilke praktiske konsekvenser dette kan innebære, har blitt rettet opp av høyskolen i denne søknaden.

Akkreditering uavhengig av revidering

– Akkrediteringen av dette studietilbudet er en selvstendig prosess uavhengig av den pågående revideringen av NLAs akkreditering som høyskole, understreker Vinje.

Revideringen av institusjonens status som akkreditert høyskole innebærer en gjennomgang av om NLA tilfredsstiller alle gjeldende krav for akkreditering som høyskole i lov og forskrifter. Det gjelder blant annet hvordan høyskolen forholder seg til universitets- og høyskolelovens bestemmelser om akademisk frihet, og om den oppfyller de faglige kravene til akkreditering som høyskole i Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift og NOKUTs studietilsynsforskrift.

Les tilsynsrapport med vedtak (pdf)

Del med andre