NOKUT akkrediterer fagområde ved Studieforbundet AOF Norge

Styret i NOKUT vedtok i dag å akkreditere fagområdet Helse og oppvekst hos Studieforbundet AOF Norge. Styret avslo samtidig en akkrediteringssøknad for nytt fagområde fra Noroff Fagskole.

– Vi gratulerer Studieforbundet AOF Norge med akkreditering for fagområdet Helse og oppvekst, sier Terje Mørland, administrerende direktør i NOKUT.

Fagområdet Helse og oppvekst er tilknyttet to fag- og yrkesfelt som er tydelig definert fra myndighetshold og er godt kjent både innen forvaltningen og yrkesfeltet, noe komiteen mente dannet et godt grunnlag for vurdering av søknaden.

– God forankring i både yrkes- og utdanningssektoren samt et godt fagmiljø ble fremhevet som positivt av den sakkyndige komiteen som vurderte søknaden, sier Mørland.

Komiteen anbefaler å sende ny søknad

Noroff Fagskole søkte om akkreditering for fagområdet Teknologi og digitale medier, men den sakkyndige komiteen vurderer at flere av kravene for å få akkreditering for fagområde ikke er oppfylt. En av konklusjonene er at fagområdet ikke er tilstrekkelig avgrenset, noe som også påvirker vurderingen av de andre kravene.

Den sakkyndige komiteen anbefaler fagskolen å sende inn en ny søknad om akkreditering for fagområdet, basert på utviklingen ved fagskolen og innspillene i tilsynsrapporten.

– For å få akkreditering for et fagområde er det viktig at fagskolene har gode rutiner for å opprette, videreutvikle og kvalitetssikre studietilbudene, sier Mørland. Han påpeker videre at trenden der flere og flere fagskoler oppnår fagområdeakkreditering er en ønsket og positiv utvikling for sektoren. NOKUT behandler for tiden seks andre søknader om fagområdeakkreditering fra fire ulike fagskoler.

Tilsynsrapporter

Hva er akkreditering for fagområde?

Fagskoler som oppfyller bestemte vilkår, kan søke akkreditering for et fagområde, og slik få fullmakt til selv å utvikle og opprette fagskoleutdanninger innen dette fagområdet. En sakkyndig komité, valgt av NOKUT, vurderer om fagskolen tilfredsstiller de faglige kravene i fagskoleloven, studiekvalitetsforskriften og fagskoletilsynsforskriften. Alle krav må være oppfylt for at NOKUT kan fatte vedtak om akkreditering.

Frem til nå har kun seks fagskoler oppnådd fagområdeakkrediteringer. Disse er:

  • AOF Haugaland
  • Bårdar Akademiet
  • Fagskolen i Østfold
  • Fagskolen Innlandet
  • Fagskolen Kristiania
  • Norges grønne fagskole – Vea

Del med andre