NLA Høgskolen må rette opp mangler for å beholde status som akkreditert høyskole

NLA Høgskolen har fått en frist på to år til å rette opp krav som ikke er oppfylte.

NOKUT besluttet i desember 2019 å igangsette en revidering av NLA Høgskolens akkreditering som høyskole. Revideringen er gjennomført av en uavhengig sakkyndig komité, som har vurdert om NLA Høgskolen tilfredsstiller alle gjeldende krav for akkreditering som høyskole i lov og forskrifter.

Torsdag 16. desember konkluderte NOKUTs styre med at NLA Høgskolen oppfyller flere av kravene til akkreditering som høyskole, men at enkelte krav ikke er oppfylte:

  • NLA Høgskolen må styrke fagmiljøet innen fagområdet økonomi og administrasjon.
  • NLA Høgskolen må øke førstestillings- og toppkompetansen slik at den samlede kompetansen er på nivå med akkrediterte høyskoler.
  • NLA Høgskolen må dokumentere økt og stabil forskningsvirksomhet innen fagområdene økonomi og administrasjon og lærerutdanning.

Må rette opp manglene innen to år

– NLA Høgskolen har fått en frist på to år for å dokumentere at de mangelfulle forholdene er utbedret. Etter opprettingsfristen vil det bli gjort en ny sakkyndig vurdering, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Dersom NOKUT konkluderer med at alle kravene fortsatt ikke er oppfylte etter opprettingsfristen, vil NOKUT gjøre en vurdering av om akkrediteringen av institusjonen skal trekkes tilbake. Hvis NLA Høgskolen mister akkrediteringen sin som høyskole, kan den fortsatt tilby høyere utdanning, men ikke lenger opprette nye studietilbud uten at studietilbudene først er akkrediterte av NOKUT.

Ikke påvist brudd på lovens bestemmelser om akademisk frihet

NOKUT finner ikke grunn til å konkludere med at NLA Høgskolens plikt til å fremme og verne akademisk frihet er brutt. I sin endelige innstilling konkluderte den sakkyndige komiteen med at NLA Høgskolen i praktiseringen av sitt verdigrunnlag ikke tar tilstrekkelig hensyn til plikten til å fremme og verne akademisk frihet, og at høyskolens praksis dermed ikke er i tråd med universitets- og høyskolelovens bestemmelser. NOKUT har vurdert dette punktet annerledes enn den sakkyndige komiteen og konkluderer med at det ikke kan påvises brudd på kravet om å fremme og verne akademisk frihet.

– Ut fra den juridiske tolkningen vi har lagt til grunn, og dokumentasjonen fra NLA Høgskolen har vi konkludert med at det ikke er påvist brudd på NLA Høgskolens plikt til å fremme og verne akademisk frihet. NOKUT mener imidlertid at den sakkyndige komiteen kommer med mange gode råd og anbefalinger som høyskolen bør lytte til og ta med seg videre i arbeidet med å fremme og verne akademisk frihet, sier Vinje.

Les tilsynsrapport med vedtak (pdf)

Enkelte mangler i det systematiske kvalitetsarbeidet

I oktober i år vedtok styret i NOKUT at det systematiske kvalitetsarbeidet ved NLA Høgskolen har enkelte mangler. Dette ble vurdert i et tilsyn med kvalitetsarbeidet som gikk parallelt med revideringen av høyskoleakkrediteringen.

Den sakkyndige komiteen som gjennomførte tilsynet, slo fast at høyskolen ikke har gode nok rutiner for å påse at kravene til fagmiljøets kompetanse er oppfylt, og at resultater fra kvalitetsarbeidet ikke inngår i tilstrekkelig grad ved vurdering og strategisk utvikling av NLA Høgskolens samlede studieportefølje. NLA Høgskolen har fått frist til 1. juli 2022 for å rette opp disse manglene.

Fakta

Høyskoleakkreditering

Gjennom å søke om høyskoleakkreditering kan en utdanningsinstitusjon få fullmakt til selv å opprette studietilbud på bachelornivå for alle fagområder.

Når en institusjon søker om akkreditering som høyskole, vurderer en sakkyndig komité om kravene til akkreditering i universitets- og høyskoleloven og forskriftene fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT er oppfylte. Vurderingene gjøres på grunnlag av skriftlig dokumentasjon og besøk ved institusjonen. NOKUTs styre fatter vedtak i saken på grunnlag av den sakkyndige komiteens vurdering og institusjonens offentlige uttalelse til komiteens innstilling.

Revidering av institusjonsakkreditering

NOKUT kan på fritt grunnlag igangsette revidering av en institusjonsakkreditert høyskole. NOKUT oppnevner en sakkyndig komité som skal foreta en vurdering av om institusjonen fortsatt oppfyller de relevante kravene til akkreditering i universitets- og høyskoleloven, forskriftene fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT. Etter at komiteen har lagt frem sin endelige innstilling, får institusjonen anledning til å avgi en offentlig uttalelse.

På grunnlag av komiteens innstilling og den offentlige uttalelsen fra institusjonen legger NOKUT saken frem for NOKUTs styre.

Dersom NOKUT finner at en institusjon ikke lenger oppfyller kravene til akkreditering, skal institusjonen få en frist på inntil to år til å rette opp de mangelfulle forholdene. Dersom vilkårene for akkreditering ikke er oppfylt etter fristens utløp, vil NOKUT gjøre en vurdering av om akkrediteringen av institusjonen skal trekkes tilbake.

Saksgang

NOKUT åpnet revidering med NLA Høgskolens akkreditering som høgskole i desember 2019, og NLA Høgskolen sendte inn dokumentasjon til NOKUT 13. november 2020. Komiteen gjennomførte et digitalt institusjonsbesøk ved NLA Høgskolen 8.–10. februar 2021, og høyskolen sendte NOKUT supplerende dokumentasjon 6. mai og 8. juli 2021. NLA Høgskolen mottok den sakkyndige komiteens utkast til innstilling for faktasjekk den 16. juni 2021 og sendte sin tilbakemelding den 30. juni 2021.

Etter faktasjekken ferdigstilte komiteen sin innstilling, og denne ble sendt til NLA Høgskolen for offentlig uttalelse 20. august 2021. I innstillingen går det frem at komiteen vurderer at NLA Høgskolen ikke oppfyller alle kravene til en akkreditert høgskole og til akademisk frihet i universitets- og høyskoleloven.

NLA Høgskolen leverte en offentlig uttalelse til innstillingen fra sakkyndig komité den 17. september 2021. Den offentlige uttalelsen inkluderte en juridisk betenkning fra advokatfirmaet Ernst & Young advokatfirma med kritikk av komiteens innstilling.

NOKUTs sakkyndige komité har gjort en tilleggsvurdering på bakgrunn av informasjon i den offentlige uttalelsen fra NLA Høgskolen. Komiteen leverte tilleggsvurderingen som del av sin endelige innstilling til NOKUT 29. november 2021.

Etter at komiteen leverte sin endelige innstilling, har NOKUT vurdert innstillingen og tilbakemeldingen fra NLA Høgskolen. NOKUT konkluderer med at det ikke kan påvises brudd på lovens bestemmelser om å fremme og verne akademisk frihet. NOKUT mottok en ny uttalelse fra NLA Høgskolen 9. desember som inneholder en kommentar fra Ernst & Young. NOKUTs styre er informert om alle uttalelser i saken.

Del med andre