Nasjonal deleksamen i årsregnskap er historie

Årets eksamen ble den den siste i regi av NOKUT for bachelorstudenter i regnskap og revisjon (BRR).

NOKUT har de siste fire årene gjennomført nasjonal deleksamen for landets revisorstudenter, på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

Men nå er det slutt. Etter råd fra NOKUT har departementet bestemt at årets eksamen blir den siste, forteller NOKUT-direktør Terje Mørland.

– Bachelorgradstudiet i regnskap og revisjon er under avvikling på grunn av varslet ny revisorlov, som kan være på plass allerede neste år. Med bakgrunn i dette ønsket NOKUT å avvikle den nasjonale gjennomføringen av eksamen fra og med 2020, noe departementet var enige med oss i, sier Terje Mørland.

Fra bachelor til master

I toppåret 2016 var det 549 studenter som fullførte nasjonal deleksamen i BRR, mens det i 2019 kun var 409 studenter. Den nye revisorloven vil etter alt å dømme kreve 5-årig masterutdanning for å bli autorisert revisor, og studietilbudene på bachelornivå er nå i ferd med å bli avsluttet hos institusjonene. De fleste hadde siste opptak i 2016 eller 2017. 

– NOKUT vil takke institusjonene for det gode samarbeidet i arbeidet med de nasjonale eksamenene. En særlig takk rettes til Universitetet i Agder, som har hatt en koordineringsrolle både faglig og administrativt for denne eksamenen hele veien, sier Terje Mørland.

Nasjonal deleksamen for sykepleierutdanningen og grunnskolelærerutdanningen vil fortsette som før. NOKUT er positive til nye fagområder som kan være aktuelle kandidater til en nasjonal deleksamen i regi av NOKUT og hilser interessenter velkommen til dialog.

Fra lokal pilot til nasjonal deleksamen

NOKUT fikk høsten 2014 i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å gjennomføre et pilotprosjekt med nasjonale deleksamener i høyere utdanninger. Av oppdraget følger det at nasjonale deleksamener skal gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå og gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner. Dette skal gi miljøene grunnlag for utvikling og bidra til økt tillit til utdanningene i samfunnet.

Tre rammeplanstyrte profesjonsutdanninger ble valgt ut, deriblant bachelorgradstudiet i regnskap og revisjon. BRR-programmene hadde i flere år hatt felles eksamen i årsregnskap og var derfor godt rustet til en fullskala nasjonal deleksamen.

Den første nasjonale deleksamen ble avholdt våren 2015. På bakgrunn av erfaringene fra spesielt lærer- og sykepleierutdanningene, hvor nasjonale eksamener er blitt et faglig samlingspunkt og bidratt til kvalitetsheving av undervisning og vurdering, bestemte departementet i 2017 at ordningen skulle bli permanent fra september samme år.

Noen utvalgte tall fra Nasjonal deleksamen i BRR 2019:

  • 12 studiesteder
  • 409 kandidater gjennomførte (2018: 544 kandidater)
  • Gjennomsnittskarakter: 2,3 (2018: 2,2)*
  • Andel studenter med karakter C eller bedre: 39 % (2018: 46 %)

* Karakterene som tall: F= 0 til A = 5

Alle tall og data finner du på prosjektsiden til nasjonal deleksamen

Del med andre