Nasjonal deleksamen for barnevernstudiene gjennomført for første gang

Den første gjennomføringen var kun en pilot, men resultatene viser at institusjonene likevel har en del å jobbe med. Fra høsten rulles eksamen ut i full skala.

I 2021 fikk NOKUT i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utvikle en nasjonal deleksamen i juridiske fag for de nye mastergradene i henholdsvis barnevern og barnevernsarbeid.

Det ble bestemt at det skulle gjennomføres en frivillig pilot før den ordinære eksamenen skulle gjennomføres. Denne ble gjennomført 7. desember 2022. Da deltok seks institusjoner på nasjonal deleksamen i rettsanvendelse i barnevern. Totalt 165 kandidater avla eksamen.

Analysedirektør i NOKUT, Ole-Jacob Skodvin, er glad for at så mange som seks institusjoner ønsket å delta i piloten.

– Det er mye som skal på plass når man skal gjennomføre en slik landsomfattende pilot. NOKUT vil takke alle som har bidratt til å få dette i havn, og håper resultatene blir brukt til å videreutvikle utdanningene, sier Skodvin.

Noen institusjoner vil gjennomføre eksamen i april 2023, men fra høsten 2023 blir alle 13 institusjoner som tilbyr disse mastergradene, med på nasjonal deleksamen.

Piloten vil bli evaluert etter de første gjennomføringene, for å avdekke behov for mindre justeringer av eksamensarbeidet fremover.

Mange som ikke besto

Den nasjonale eksamenen i rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid er felles for master i barnevernfaglig arbeid og for master i barnevern. Eksamenen knyttes til juridisk metode, og hvordan man resonnerer knyttet til rettslige spørsmål på barnevernfeltet.

Kandidatene blir vurdert til bestått/ikke bestått av nasjonale sensorer bestående av fagpersoner fra hele landet.

Resultatene viser at det var mange som ikke besto eksamen. Av 165 kandidater var det 94 kandidater (57 %) som fikk bestått. 71 kandidater (43 %) fikk dermed ikke bestått.

En så høy strykprosent bekymrer administrerende direktør i NOKUT, Kristin Vinje.

– Det er i snitt en urovekkende høy strykprosent som viser at det bør gjøres tiltak for å styrke studentenes kunnskap om dette viktige temaet. Men det er store variasjoner mellom institusjonene, så vi har god tro på at dette vil bedre seg i fremtiden når dette emnet er mer etablert, sier Vinje.

Hvorfor nasjonal deleksamen for barnevernutdanningene?

Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet arbeider med å heve kompetansen innen barnevern, med spesiell vektlegging av juridisk kompetanse. Tilstrekkelig juridisk kompetanse er avgjørende for rettssikkerheten til barn og familier som mottar hjelp og som kan møte inngripende tiltak med bruk av tvang og makt. Nasjonal deleksamen i juss for barnevernsfaglige masterprogrammer er ett av flere tiltak for å sette søkelys på og øke juss-kompetansen i barnevernet.

Nasjonal deleksamen er et tiltak som kan knytte de ulike studiestedene tettere sammen, gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå og gi fagmiljøene og studiestedene en mulighet til å sammenligne seg med andre og utvikle seg på grunnlag av det. I tillegg kan nasjonal deleksamen bidra til en økt tillit til barnevernfaglige utdanninger.

Del med andre