Mye godt kvalitetsarbeid ved norske høyskoler

Høyskolen Kristiania (HK), Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde), Høgskolen i Østfold (HiØ) og Samisk høgskole (SH) oppfyller alle kravene til systematisk kvalitetsarbeid. Høgskulen i Volda (HVO) må gjøre noen justeringer i kvalitetsarbeidet før det kan bli godkjent.

Illustrasjon personer med forstørrelsesglass studerer institusjoner
Illustrasjon personer med forstørrelsesglass studerer institusjoner

Tilsynsprosessen for høyskolene i dette tilsynsprosjektet har strukket seg over lengre tid enn normalt. Tilsynene startet tidlig våren 2020, men på grunn av pandemien ble alle institusjonsbesøk utsatt i seks måneder og gjennomført digitalt høsten 2020. Vedtak ble fattet av NOKUTs styre 22. april 2021.

– Tilsyn medfører mye arbeid for institusjonene, og i tillegg har disse høyskolene måttet håndtere pandemien og alt det ekstraarbeidet dette har medført. Vi er derfor veldig glade for at høyskolene melder tilbake at gjennomføringen har gått bra, sier NOKUTs administrerende direktør Kristin Vinje.

Institusjonene har selv ansvar for kvaliteten i de studietilbudene de tilbyr. Alle de fem institusjonene som har vært med i denne tilsynsrunden, er akkrediterte høyskoler med fulle akkrediteringsfullmakter på bachelorgradsnivå. Gjennom tilsynene kontrollerer NOKUT at de arbeider systematisk med å sikre og utvikle utdanningskvaliteten.

– I tillegg til å kontrollere at alt er i henhold til lov og forskrifter ønsker vi at tilsynene skal stimulere utdanningsinstitusjonene til å videreutvikle sitt systematiske kvalitetsarbeid. Alle institusjonene får derfor råd om hvordan de kan videreutvikle kvalitetsarbeidet, forklarer Vinje.

Stor oppmerksomhet rundt kvalitetsarbeid

Alle de fem høyskolene har etablert systemer som på en god måte sikrer tilstrekkelig kontroll og utvikling av utdanningene. De har utviklet kvalitetssystemer som er tilpasset institusjonens særpreg og arbeidet med forankring og eierskap. Arbeid med læringsmiljøet er integrert i kvalitetssystemene og i kvalitetsarbeidet, og det rapporteres om arbeidet med læringsmiljø på alle nivåer i institusjonene. Alle høyskolene har også etablert ordninger for å kontrollere at studietilbudene og fagmiljøene tilfredsstiller kravene i lov og forskrifter.

– Vi er glade for å se at institusjonene legger vekt på kvalitetsarbeid og læringsmiljø. Høyskolene viser at de arbeider på en god og systematisk måte med å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene, sier NOKUT-direktøren.

Alle institusjonene gjennomførte endringer i kvalitetssystemene sine i forkant av tilsynene. Det å videreutvikle systemene er et viktig arbeid for å sikre at kvalitetsarbeidet tilfredsstiller formelle krav til systematisk kvalitetsarbeid, og for å sørge for at systemene er tilpasset institusjonenes særpreg. Det tar tid å iverksette slike endringer i organisasjonene, og dette har ført til at institusjonene i varierende grad har fått vist hvordan gjeldende kvalitetssystem fungerer i praksis.

– Det er positivt at institusjonene kontinuerlig arbeider med å videreutvikle kvalitetssystemene. Vi vil samtidig gi institusjoner som skal gjennom et NOKUT-tilsyn, et råd om å sørge for at endringer i systemet og kvalitetsarbeidet gjøres i god tid før tilsynet starter, slik at de gjennom den innsendte dokumentasjonen får vist hvordan gjeldende kvalitetssystem fungerer i praksis, sier Vinje.

Høgskulen i Volda må rette opp enkelte mangler

Fire av de fem høyskolene har utarbeidet ordninger for periodisk evaluering av studietilbudene og kan vise til iverksatte prosesser og resultater fra evalueringer. I panelene som bidrar i de periodiske evalueringene, sitter blant annet eksterne representanter fra arbeids- og samfunnsliv og fagfeller fra andre institusjoner. HVO har utarbeidet planer og retningslinjer for periodiske evalueringer, og de første evalueringene med representanter fra arbeids- og samfunnsliv i panelene er under arbeid. HVO må imidlertid ferdigstille disse prosessene før høyskolen kan få sitt kvalitetsarbeid godkjent av NOKUT.

– Høgskulen i Volda har fått frist til 31. desember 2021 for å rette opp manglene før ny vurdering og behandling i NOKUTs styre, avslutter Vinje.

Les tilsynsrapportene:

Del med andre