Mangler i kvalitetsarbeidet ved Høgskulen for grøn utvikling

NOKUTs styre har fattet vedtak om ikke å godkjenne kvalitetsarbeidet ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling. Det betyr at høyskolen mister retten til å søke om akkreditering av nye studier.

NOKUT har ført tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskulen for grøn utvikling (HGUt), som frem til årsskiftet het Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB).

Tre krav er ikke oppfylt

Under tilsynet har det kommet fram at kvalitetsarbeidet ved HGUt er forankret i styre og ledelse, at høyskolen har en god kvalitetskultur og at den bruker innhentet kunnskap til å utvikle kvaliteten i studietilbudene sine. Samtidig får HGUt underkjent på tre av kravene i studietilsynsforskriften.

Disse kravene er ikke godkjent:

  • HGUt mangler tydelige, strategiske mål for sitt systematiske kvalitetsarbeid. Målene med kvalitetsarbeidet som er nedfelt i høyskolens kvalitetshåndbok, er per i dag ikke en del av institusjonens kvalitetsarbeid i praksis.
  • HGUt har ikke lagt fram dokumentasjon på at de systematisk kontrollerer at alle studietilbud tilfredsstiller kravene om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.
  • HGUt har ikke rutiner for periodisk evaluering som en formell del av kvalitetssystemet. Høyskolen må også knytte datakildene sine nærmere kvalitetsområdene.

I den første tilsynsrapporten fra juni 2019 konkluderte den sakkyndige komiteen med at høyskolen hadde enkelte mangler i kvalitetssystemet sitt. Komiteen ga høyskolen råd om hvordan den kunne arbeide videre for å møte kravene som ble underkjent, og de fikk frist til 1. mars 2020 for å sende inn ny dokumentasjon. Etter å ha vurdert den nye dokumentasjonen, konkluderer komiteen med at HGUt fortsatt ikke får godkjent på tre av kravene.

Kan ikke søke om akkreditering av nye studier

På NOKUTs styremøte torsdag 11. juni fattet styret vedtak i tråd med den sakkyndige komiteens konklusjon.

– Når NOKUT fatter vedtak om at høyskolens systematiske kvalitetsarbeid ikke er tilfredsstillende, er konsekvensen at HGUt mister retten til å søke om akkreditering av nye studier, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

I den offentlige uttalelsen til den sakkyndige komiteens innstilling forklarer HGUt at høyskolen vil arbeide med å forbedre sitt systematiske kvalitetsarbeid det kommende året. Høyskolen kan be om nytt tilsyn når det har gått ett år siden vedtaket i NOKUTs styre.

Les tilsynsrapport med vedtak (pdf)

Om Høgskulen for grøn utvikling

Høgskulen for grøn utvikling er en privat høyskole som er organisert som en stiftelse. Høyskolen holder til på Bryne i Rogaland og hadde sju fast ansatte og 30 registrerte studenter i 2018. HGUt har som visjon å være en ledende kunnskapsleverandør for nyskapende og livskraftige regioner og lokalsamfunn.

Høyskolen har eksistert og fått offentlig tilskudd siden 2005. NOKUT har akkreditert tre årsenheter ved HGUt siden 2005, og på grunnlag av disse årsenhetene ga Kunnskapsdepartementet i 2010 høyskolen rett til å tildele bachelorgrad. Deler av bachelorgraden kan regnes som egne studietilbud på 30 eller 60 studiepoeng. I tillegg tilbyr HGUt kortere kurs på 10 studiepoeng.

Del med andre