Lektorutdanningene gir god kompetanse i fag, men forbereder ikke godt nok på lærerhverdagen

Nyutdannede lektorer har god kompetanse i undervisningsfagene, men er ikke godt nok forberedt på den komplekse yrkeshverdagen de møter som lærer. Det mener både lektorene selv og arbeidsgiverne deres i skoleledelsen.

Våren 2020 startet NOKUT en omfattende evaluering av de femårige lektorutdanningene for trinn 8–13. For å danne et godt kunnskapsgrunnlag er det blant annet gjennomført spørreundersøkelser med nyutdannede lektorer og rektorer og andre ledere ved ungdoms- og videregående skoler.

Utfordrende overgang fra utdanning til jobb

I undersøkelsen blant de ferske lektorene kommer det frem at nesten to tredeler opplevde overgangen mellom utdanning og jobb som utfordrende, og under halvparten opplevde å få tilstrekkelig veiledning for å kunne gå inn i jobben som nyutdannet lærer​.

– Samtidig som mange nye lektorer opplever overgangen mellom studier og jobb som krevende, svarer tre av fire av dem som jobber som lektor i skolen, at de ønsker å fortsette med det. Den hyppigste årsaken til at noen ikke ønsker å fortsette er at arbeidsbelastningen er for stor, sier Inger-Lise Kalviknes Bore, prosjektleder for evalueringen.

Mange av de nyutdannede lektorene har også opplevd at det er vanskelig å få jobb som lektor i skolen. En del peker på at det generelt er et vanskelig arbeidsmarked for lærere, og at det er spesielt vanskelig å få fast jobb.

– Kortvarige, små vikariater virker å være lettere å få, og flere forteller at de begynte som tilkallingsvikar. Arbeidsmarkedet i de store byene nevnes som spesielt vanskelige. En del fikk napp først når de begynte å søke på jobber på mindre steder. Det innebærer at de må flytte eller pendle, forklarer Bore.

Lederne i skolen ønsker mer praksisnær lektorutdanning

NOKUT har også undersøkt hvordan rektorer og andre ledere ved ungdoms- og videregående skoler, i tillegg til lektorene selv, vurderer nyutdannede lektorers kompetanse.

Lektorene opplever at utdanningen har gitt dem nok kompetanse i undervisningsfagene, og de mener de er godt skodde til å diskutere faglige problemstillinger og til å forholde seg kritisk til faglitteraturen. Dette er lederne i skolen enige med dem i: Ni av ti mener at lektorene har god kompetanse i undervisningsfagene, og nesten like mange mener de er gode til å formidle fagkunnskap på en forståelig måte. Samtidig mener lederne i skolen at de nyutdannede lektorene ikke er godt nok forberedt på den komplekse yrkeshverdagen de møter som lærer.

– Lederne i skolen opplever at de nyutdannede lektorene kunne vært bedre forberedt når det gjelder samarbeidet mellom skolen og hjemmet, tilpasset opplæring og det å sette i gang tiltak for elever i vanskelige livssituasjoner. Dette er områder der de nyutdannede lektorene selv også mener de ikke har blitt godt nok forberedt på i løpet av utdanningen, sier Bore. Likevel forventer ikke lederne at de nyutdannede lektorene skal være fullt utlært på alle områder, og mener at en del kompetanse kan videreutvikles i yrket.

Lektorenes arbeidsgivere mener videre at en mer praksisnær utdanning kan være løsningen for å gjøre dem bedre forberedt på jobben som lærer.

– Lederne i skolen trekker frem at en mer praksisnær utdanning vil gi mer kompetanse på områder som klasseledelse, tilpasset undervisning og oppgaver som ikke er direkte knyttet til undervisningen. I tillegg mener de at dette vil øke kunnskapsutveksling og skape et tettere faglig samarbeid mellom skoler og utdanningene, sier Bore.

Viktige funn for evalueringen

Nylig publiserte NOKUT funn fra to andre undersøkelser fra evalueringen, en med lektorstudenter som er under utdanning og en med tidligere studenter som sluttet på studiet før utdanningen var gjennomført. Undersøkelsene blir viktige for det videre arbeidet med evalueringen av lektorutdanningene. Nå skal funnene analyseres nøye og ses i sammenheng med hverandre.

Evalueringen av lektorutdanningene vil avsluttes i midten av 2022. Da vil det komme en sluttrapport med blant annet råd og anbefalinger som skal bidra til å styrke lektorutdanningene.

Del med andre