Kvalitetsarbeidet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo godkjent

NOKUT har godkjent det systematiske kvalitetsarbeidet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Manglene som ble funnet i den første delen av tilsynet med kvalitetsarbeidet, er nå rettet opp.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo deltok våren 2018 i NOKUTs pilotprosjekt for å teste ut ny modell for tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved universitet og høyskoler.

– Den sakkyndige komiteen har gjennom tilsynet møtt ansatte og studenter med et stort engasjement for kvalitet i utdanningen. Kvalitetsarbeidet er preget av høye standarder for utdanning og forskning hvor det vektlegges å inkludere studentene i det akademiske fellesskapet, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

I den første delen av tilsynet fant den sakkyndige komiteen enkelte mangler i kvalitetsarbeidet som måtte rettes opp. Dette dreide seg i hovedsak om at høyskolen ikke hadde etablerte prosedyrer som sikret at alle studietilbudene oppfylte gjeldende krav i lov og forskrifter samt en ordning for periodiske evalueringer av studietilbudene. Den vitenskapelige høyskolen har sendt inn dokumentasjon som viser at de har rettet opp de påpekte manglene.

– Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har nå etablert systematiske ordninger for å kontrollere at alle nye og eksisterende studietilbud tilfredsstiller de formelle kravene i lov og forskrifter, og de har etablert en ordning for periodiske evalueringer av studietilbudene. Det systematiske kvalitetsarbeidet deres er dermed godkjent, avslutter Mørland.

Det er den samme sakkyndige komiteen som har stått for både opprinnelig og ny vurdering av det systematiske kvalitetsarbeidet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Den vitenskapelige høyskolen har vært positive til prosessen og skriver i sin uttalelse at de vil ta med seg komiteens anbefalinger inn i det videre kvalitetsarbeidet ved institusjonen.

Om Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er en statlig vitenskapelig høyskole som gir utdanning innen arkitektur, design, landskapsarkitektur og urbanisme. Den ble etablert i 1962 og er i dag organisert i fire institutter. Den vitenskapelige høyskolen har rundt 700 studenter og 150 ansatte.

Les tilsynsrapporten med vedtak (pdf)

Del med andre