Hva betyr koronavirusutbruddet for NOKUTs arbeid?

Som resten av samfunnet blir også NOKUTs arbeid preget av Covid-19-utbruddet. Det innebærer blant annet at saksbehandlingen vil ta noe lengre tid, at undersøkelser og arrangementer utsettes, og at pågående tilsyn forlenges. Her er en oversikt over hva som påvirkes.

Godkjenning av utenlandsk utdanning

Det er mulig å søke om godkjenning av utenlandsk utdanning og yrkeskvalifikasjoner som normalt via nettsidene våre. Vi behandler innkomne søknader fortløpende, men situasjonen gjør at det kan ta noe lengre tid enn vanlig å få svar på søknaden. Dersom du allerede har søkt, kan du sjekke status på søknaden din her.

Avdeling for utenlandsk utdanning er stengt for besøk og har også stengt telefontjenesten inntil videre. Men du kan fortsatt henvende deg på e-post til utland@nokut.no. Det må regnes med noe lengre svartid enn vanlig.

Du finner mer informasjon om godkjenningsordningene på nettsiden vår.

Endringer i fagskoletilsynsforskriften og studietilsynsforskriften

NOKUT har vedtatt ekstraordinære endringer i fagskoletilsynsforskriften og studietilsynsforskriften. Dispensasjonsreglene gjør det mulig for lærestedene å bestemme hvilke undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes denne våren. Det innebærer f.eks. at utdanninger som er akkreditert som stedbaserte utdanninger kan gjennomføres med nettundervisning. Det samme handlingsrommet gjelder for eksamens- og vurderingsformer.

Her kan du lese mer om endringene.

Akkreditering og tilsyn

Vi forsøker så langt det er mulig å opprettholde normal saksbehandling av søknader om akkreditering. Men alle akkrediteringsprosesser kan bli forsinket på grunn av redusert kapasitet i NOKUTs administrasjon og hos våre sakkyndige. Vi vil bare i begrenset grad kunne føre videre prosesser som forutsetter institusjonsbesøk.

På fagskoleområdet, hvor søknadsmengden er størst, prioriterer vi først søknader fra forrige runde, deretter søknader som inngår i pilotprosjektet (for ny akkrediteringsordning) og bransjeprogrammene, og så ordinære søknader.

Vi har utsatt de fem institusjonsbesøkene som vi nå i vår skulle ha gjennomført i tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høyskolen Kristiania, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Volda, Høgskolen i Molde og Samisk Høgskole. De planlagte tilsynene til høsten ved Handelshøyskolen BI, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges idrettshøgskole vil bli utsatt, trolig med et halvt år. Tidsplanen for tilsynene med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid vil bli justert når vi får mer oversikt over situasjonen.

Også for andre typer tilsyn, har vi av hensyn til institusjonenes arbeid i en krevende situasjon, valgt å utsette og forlenge frister og prosesser. Dette er kommunisert direkte til de institusjonene det gjelder.

For koronarelaterte spørsmål om akkreditering og tilsyn ta kontakt med sentralbord (21 02 18 00) og fagskole@nokut.no og uh-studier@nokut.no.

Nasjonale eksamener

I samråd med Kunnskapsdepartementet har NOKUT besluttet at nasjonal kontunuasjonseksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi 20. april utsettes. Det vil organiseres en utsatt nasjonal eksamen 12. august. Vi vil bruke tiden fremover til å finne gode alternativer til hvordan denne vil bli gjennomført.

Eksamensdatoen for eksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene er 15. mai. NOKUT er i samtaler med institusjonene for å vurdere alternativer til en skriftlig eksamen. Vi vil komme mer informasjon om dette før utgangen av mars.

Dersom noen har spørsmål om de nasjonale deleksamenene kan man kontakte seniorrådgiver Karl Johan Skeidsvoll på epost: KarlJohan.Skeidsvoll@nokut.no eller assisterende avdelingsdirektør Stephan Hamberg på epost: stephan.hamberg@nokut.no.

Undersøkelser

NOKUT jobber med et prosjekt der kvalitetstilstanden i Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kartlegges. Kartleggingen baseres blant annet på en spørreundersøkelse til PPU-studenter. Spørreundersøkelsen var planlagt utført i vår. I dialog med flere ressurspersoner ved lærestedene har vi kommet til at vi utsetter undersøkelsen til situasjonen normaliserer seg, noe som i praksis betyr å utsette den til våren 2021.

Vi tar sikte på å holde oss til tidsplanen og sende ut Studiebarometeret for fagskolestudentene i midten av april. Vi kommer tilbake med mer informasjon dersom dette skulle endre seg.

Arrangementer og seminarer

Sammen med Universitets- og høgskolerådet (UHR) planla NOKUT å lansere sluttrapporten fra den Internasjonale rådgivningsgruppen for grunnskolelærerutdanningene (APT) på UHRs Lærerutdanningskonferanse 29. april. Denne konferansen er nå avlyst. Arbeidet med ferdigstilling av sluttrapporten ser foreløpig ikke ut til å bli påvirket av den aktuelle situasjonen. Vi kommer tilbake med mer informasjon om når og hvor rapporten blir lansert.

Studiebarometeret-seminaret som var planlagt 15. juni, er utsatt. Planen er nå å gjennomføre seminaret i september.

Når det gjelder veiledning og erfaringsdeling har vi foreløpig innstilt all fysisk seminar- og møtevirksomhet, dvs. søkerkurs, regelverksseminarer og møter/besøk til universiteter, høyskoler og fagskoler. Vi opprettholder én til én veiledningsaktivitet via telefon, epost og Skype.  

Del med andre