Gode skussmål for godkjenningsordning

I en fersk rapport fra Fafo slås det fast at NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring har positive effekter for både den enkelte arbeidstaker og bedrifter, men at ordningen er relativt lite utbredt.

I rapporten Godkjenningsordningen for utenlandske fag- og svennebrev. Virkninger på arbeidsvilkår (pdf) har Fafo sett nærmere på NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra NOKUT.

Godkjenningsordningen ble etablert i 2016 etter initiativ fra partene i arbeidslivet, og NOKUT fikk ansvaret for å forvalte den.

– I Norge er behovet for kvalifiserte fagarbeidere stort og økende, noe som har ført til en betydelig arbeidsinnvandring. På bakgrunn av dette tok partene i arbeidslivet initiativ til å lage en ordning for å godkjenne utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Målet er at godkjenningsordningen skal komme arbeidstakere, arbeidsgivere og resten av samfunnet til gode, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Fafo-rapporten tar for seg hvilke effekter ordningen har, både for den enkelte arbeidstaker som søker om godkjenning, for bedrifter som har erfaringer med ansatte som har søkt og fått vedtak og på mer overordnede mål slik som bidrag til økt seriøsitet og tiltak mot arbeidslivskriminalitet i utsatte bransjer.

Positive effekter for ansatte og bedrifter

I rapporten kommer det fram at 42 prosent av de som har fått godkjenning, mener at det har gitt dem høyere lønn. Videre svarer 26 prosent at de føler seg tryggere i arbeidslivet, mens en av fem oppgir at de har fått mer ansvar.

– Det er bra at mange av dem som har fått godkjent sin kompetanse opplever positive effekter av det. I rapporten slås det også fast at arbeidsinnvandrere som har fått godkjent fagutdanning, etter all sannsynlighet blir mer attraktive på det norske arbeidsmarkedet, sier Vinje.

Ordningen har vist seg å være særlig viktig for bedrifter som deltar i offentlige anbud, da det er et krav om at minst 40 prosent av arbeidstimene i et bygge- og anleggsprosjekt skal utføres av folk med fag/svennebrev eller NOKUT-godkjenning.

– For disse bedriftene er godkjenningsordningen nyttig og viktig. At de har mange ansatte med godkjent fagkompetanse, kan gjøre dem mer konkurransedyktige i anbudsprosesser. Ofte er det bedriftene som oppfordrer sine ansatte til å søke, forteller NOKUT-direktøren.

Begrenset til fem land

– Vi skulle gjerne sett at enda flere benyttet seg av ordningen. Majoriteten av arbeidsinnvandrere kommer til Norge på egen hånd, uten å være del av noe rettighetsbasert system, slik for eksempel flyktninger og asylsøkere er. For å nå ut til flere arbeider vi med informasjonsmateriell, blant annet via arbeidsgiverne, avslutter Vinje.

Se Fafo-webinaret direkte tirsdag 4. mai, kl. 09.00–10.15

Del med andre