Fra mangler til innfridde krav

Konklusjonen etter NOKUTs tilsyn med universiteter og høyskolers samarbeid om studier med eksterne aktører er klar: Høyskoler og universiteter har i løpet av tilsynet gjort en stor jobb i å rydde opp i samarbeidsstudiene sine.

NOKUTs innledende kartlegging viste at 40 høyskoler og universiteter hadde 230 studietilbud i samarbeid med eksterne aktører. Nesten 7 000 studenter fulgte disse studiene.

– Vi valgte å gå videre med tilsyn hos 150 av dem der vi så på hvordan de oppretter og kvalitetssikrer studietilbudene, fagmiljø, opptak, markedsføring og egenbetaling, sier NOKUTs tilsynsdirektør Øystein Lund.

Med eksterne aktører mener vi primært aktører som ikke er akkreditert for å tilby høyere utdanning. Eksempler kan være bransjeorganisasjoner, interesseorganisasjoner, kommersielle aktører og private stiftelser. I tilsynet har vi også sett på en annen form for samarbeid. Dette er samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner, der den ene har akkreditering for å tilby et studium, mens den andre parten ikke har det.

Mange ryddet opp selv

NOKUT gjennomførte tilsynet mellom 2015 og 2017. I løpet av tilsynsperioden har høyskolene og universitetene blitt mer bevisste på hva som må være på plass når de skal samarbeide om studietilbud med eksterne aktører.

– Tilsynsarbeidet vårt har bidratt til å sette i gang prosesser internt på institusjonene for å få bedre oversikt over samarbeidene og rydde opp i disse der det har vært nødvendig. Noen valgte å legge ned studietilbud underveis i tilsynsprosessen, forklarer tilsynsdirektøren.

NOKUT avdekket også at en del av disse studietilbudene ble driftet på siden av institusjonenes ordinære studieportefølje. De var dermed ikke omfattet av de samme kvalitetssikringsrutinene som institusjonens øvrige studietilbud og var heller ikke tilstrekkelig faglig forankret ved universitetet eller høyskolen.

– Vi synes det er viktig at høyere utdanningsinstitusjoner samarbeider med eksterne aktører, og hensikten med tilsynet har kun vært å sikre at samarbeidsstudiene oppfyller kravene til kvalitet. Det er viktig å presisere at det ikke er NOKUTs ønske at kvalitativt gode studietilbud legges ned, presiserer Lund.

Alle skal være trygge på at studietilbudene oppfyller de nasjonale kravene

– NOKUTs mål med dette tilsynet har vært å bidra til å sikre at studentene skal være trygge på at studietilbudene oppfyller nasjonale krav til studiekvalitet, og at samfunnet skal ha tillit til kvaliteten, uavhengig av hvor stort omfang studietilbudet har, eller på hvilket nivå den ligger, sier Lund.

– I sluttrapporten vår deler vi noen erfaringer fra tilsynet og gir veiledning til universitetene og høyskolene om hva de må passe på når de skal inngå samarbeid om studietilbud med eksterne aktører, sier han.
NOKUT vil om noen år vurdere å følge opp dette tilsynet med en ny kartlegging av institusjonenes samarbeidsstudier.

Tilsynsdirektøren understreker at NOKUT fortsatt ønsker å stimulere til samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og andre kompetansemiljøer i samfunnet.

– Det avgjørende er at institusjonene har det faktiske ansvaret for kvaliteten og at kravene i forskriftene følges. Ta gjerne kontakt med oss for å få veiledning rundt dette, avslutter Lund.

Om tilsynet

Kartlegging

NOKUT har mellom 2015 og 2017 gjennomført et tilsyn med universiteter og høyskolers samarbeid om studietilbud med eksterne aktører. Vi fant at 40 institusjoner til sammen hadde 230 samarbeidsstudier med nær 7 000 aktive studenter. For 150 samarbeidsstudier valgte NOKUT å gå videre med tilsyn.

Dialog

NOKUT innkalte flere universiteter og høyskoler til dialogmøter og det viste seg da at de fleste var i gang med å rydde opp i disse samarbeidsstudiene.

Revideringer

NOKUT igangsatte også revidering av akkrediteringen til tre bachelorgradsstudier og åtte studietilbud med mindre omfang ved totalt fire institusjoner. Revidering er NOKUTs strengeste virkemiddel som kan ende med at NOKUT trekker tilbake akkrediteringen av studietilbudet.

For alle disse studietilbudene besluttet institusjonene selv, etter at den sakkyndige vurderingen var gjennomført, å legge ned studietilbudene. NOKUT trakk i tillegg tilbake akkrediteringen.

Les sluttrapporten fra tilsynet (pdf)

Del med andre