Forslag til ny fagskoletilsynsforskrift er sendt ut på høring

Med en ny fagskolelov på plass og ny fagskoleforskrift på trappene er tiden inne for en ny fagskoletilsynsforskrift. Høringsfristen er 1. november.

NOKUT har i dag sendt ut forslag til ny forskrift om tilsyn med kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning, med kortform fagskoletilsynsforskriften.

De største endringene i forslaget, sammenlignet med dagens forskrift, går på oppbygning og struktur samt bestemmelser som utgår fordi de ivaretas av lov og overordnet forskrift. I den nye forskriften skiller NOKUT klart mellom hva som er krav til fagskoleutdanning og akkreditert fagområde og hva som er saksbehandlingsregler for NOKUT. Men i innhold er forslaget til ny forskrift i hovedsak en videreføring av kravene i den nåværende, forteller NOKUTs direktør Terje Mørland. Samtidig påpeker han at det også er noen endringer.

– Som for høyere utdanning legger vi nå inn ordet "kvalitetsarbeid" også i denne forskriften. Krav til selve systemet for kvalitetssikring blir nå dekket av annet regelverk, så vi kan dreie oppmerksomheten mot selve gjennomføringen av det arbeidet fagskolene skal gjøre for å sikre god utdanningskvalitet, sier Mørland.

I tillegg påpeker Mørland at forslaget til forskrift er uten merknader, som er et ledd i NOKUTs arbeid med å modernisere regelverket og gjøre det mer tilgjengelig, i tråd med NOKUTs strategiutkast for perioden 2020–2025.

En forskrift for fremtiden

Siden NOKUT først utarbeidet fagskoletilsynsforskriften i 2013, har sektoren gjennomgått store forandringer. Stadig flere fagskoler får akkreditering for fagområde og dermed rett til selvakkreditering. I juli 2018 trådte dessuten den nye fagskoleloven i kraft og høring om forslag om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning er nå i prosess. Det har derfor vært viktig for NOKUTs del å ikke gjenta bestemmelser som allerede står i overordnede lovverk.

– Sektoren har blitt mer moden på disse årene, og det bærer den nye fagskoletilsynsforskriften preg av. Derfor er det viktig for oss å lage en forskrift som ikke først og fremst er innrettet på NOKUTs saksbehandling, men på fagskolenes egen kvalitetsutvikling, avslutter Mørland.

Høringsfristen er satt til 1. november 2019, og det tas sikte på at den nye fagskoletilsynsforskriften blir vedtatt av NOKUTs styre i desember 2019, med virkning fra 1. januar 2020.

Dokumenter

Høringsuttalelser kan sendes til postmottak@nokut.no

Følg status for arbeidet med ny forskrift

Del med andre