Endringsforslag i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er sendt ut på høring

For å tydeliggjøre hvordan reglene skal tolkes, gjøres det nå endringer i forskriften om ansettelse og opprykk. Høringsfristen er 9. oktober 2020.

På vegne av Kunnskapsdepartement har NOKUT sendt ut forslag til endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger på høring.

– Det er viktig for NOKUT å be om innspill til hvordan regelverket kan bli tydeligere og enklere å bruke. Vi håper mange vil benytte muligheten til å kommentere høringsforslaget, sier konstituert administrerende direktør i NOKUT, Øystein Lund.  

Les høringsforslaget her

Ordlyd skapte tolkningstvil

I 2018 ble det gjort endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Endringene knyttet seg blant annet til det utdanningsfaglige kompetansekravet for ansettelse i stilling som professor og førsteamanuensis, og trådte i kraft 1. september 2019.

Allerede tidlig etter at endringen trådte i kraft fikk departementet flere henvendelser om tolkningen av endringene i forskriften. Departementet utarbeidet derfor et informasjonsskriv hvor tolkningen av regelverket ble tydeliggjort. Videre informerte departementet om at de vil endre ordlyden i de bestemmelsene som har skapt tolkningstvil.

16. desember 2019 fikk NOKUT i oppdrag å utrede, utarbeide og sende på høring forslag til endringer i tråd med informasjonsskrivet.

Hensikten med de foreslåtte endringene er å klargjøre hvordan kravet til utdanningsfaglig kompetanse i forskriften § 1-4 tredje ledd kan oppnås, og tydeliggjøre muligheten til å oppfylle den utdanningsfaglige kompetansen innen to år etter ansettelse. Videre tar endringene sikte på å klargjøre forholdet mellom kravene til utdanningsfaglig kompetanse for ansettelse som førsteamanuensis etter § 1-4 og ansettelse som professor etter § 1-2.

Høringsfristen er satt til 9. oktober 2020.

Dokumenter

Del med andre