Forslag til endringer i fagskoleforskriften og studiekvalitetsforskriften ut på høring

I supplerende tildelingsbrev nr. 3–2020 av 6. juni 2020 fra Kunnskapsdepartementet (KD) fikk NOKUT i oppdrag å utrede hvilke regler i fagskoleforskriften som bør endres. Bakgrunnen for dette var at KD hadde identifisert flere problemstillinger, samt fått flere innspill om nødvendige endringer. Enkelte av forslagene er utarbeidet i samarbeid med Unit. Høringsfristen er 29. juli.

I dette høringsnotatet legger NOKUT, på vegne av departementet, frem forslag til endringer i forskrift 11. juli 2019 nr. 1005 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) og i forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften). Forslagene til endringer er stort sett strukturelle, men det foreslås også noen innholdsmessige endringer.

Forslag til endringer i fagskoleforskriften

På vegne av departementet foreslår NOKUT følgende endringer i fagskoleforskriften:

 • Endre ordlyden i definisjonen av realkompetansevurdering i fagskoleforskriften § 2 bokstav c)
 • Oppheve definisjonen av GSU-liste fra fagskoleforskriften § 2 bokstav d)
 • Forskriftsfeste vurderingskriterier for unntak fra deltakelse i det samordnede opptaket i fagskoleforskriften § 3 første ledd
 • Presisere bestemmelsen om realkompetansevurdering av søkere for opptak i fagskoleforskriften § 7 tredje ledd
 • Endre ordlyden i bestemmelsen om rangering av søkere i fagskoleforskriften § 14 første ledd
 • Presisering i § 29 om at faremomentet i § 26 er en del av skikkethetsvurderingen
 • Foreslår å oppheve § 38 første punktum dersom Stortinget vedtar regjeringens forslag til fagskoleloven § 4 a, jf. Prop. 111 L (2020–2021)
 • Presisere bestemmelsen om treårig fagskole i fagskoleforskriften § 42 første ledd første punktum der vi foreslår å stryke "på fulltid", og presisering i andre ledd første punktum
 • Presisere bestemmelsene om nasjonal klagenemd i fagskoleforskriften §§ 43-45 og gi klagenemnda nytt navn. Det nye navnet er "Nasjonal klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning"
 • Dele bestemmelsen om “akkreditering av fagskoleutdanning og fagområde – avslag og avvisning av søknader” i to nye ledd: i fagskoleforskriften § 47 andre ledd og § 48 andre ledd
 • Endre ordlyden i bestemmelsen om bortfall av akkreditering av fagskoleutdanning i fagskoleforskriften § 52

Forslag til endringer i studiekvalitetsforskriften

På vegne av departementet foreslår NOKUT følgende endring i studiekvalitetsforskriften:

 • Utvide bestemmelsen om “oppnevning av sakkyndige" med muligheten til avslå og avvise søknader uten oppnevning av sakkyndige studiekvalitetsforskriften § 1-7 første ledd.

Frist for høringsuttalelse til NOKUT er 29. juli 2021. Vennligst send høringssvar til postmottak@nokut.no og merk dokumentet med 21/04261.

Dersom dere har spørsmål til høringen, kan dere kontakte Linda Jamtvedt
Børresen på telefon 21 02 18 59 eller linda.borresen@nokut.no.

Dokumenter

Del med andre