Ferdig med første tilsynsprosjekt for fagskoler

NOKUTs første tilsynsprosjekt med fagskolers systematiske kvalitetsarbeid er nå avsluttet. NKI Fagskoler, Norsk Hestesenter, Fagskolen Aldring og helse, AOF Østfold og Fredrikstad FagAkademi inngikk i tilsynsrunden.

Tilsynene ble gjennomført som del av et pilotprosjekt i 2019–2021, og det siste vedtaket i prosjektet ble fattet av NOKUTs styre 8. juni 2021.

– Fagskolene skal selv ha kompetansen til å kvalitetssikre fagskoleutdanningene de tilbyr, og det innebærer mye ansvar. Derfor er det viktig med et eksternt blikk på kvalitetsarbeidet deres med jevne mellomrom. Prosjektet har hatt som formål å være et slikt eksternt blikk, på lik linje med tilsyn med kvalitetsarbeid ved universiteter og høyskoler, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

For høyere yrkesfaglig utdanning er det første gang NOKUT gjennomfører et tilsyn med fagskolenes kvalitetsarbeid på denne måten. Tilbakemeldingen fra fagskolene har vært at tilsynene har gitt kunnskap som de kan bruke til å videreutvikle kvalitetsarbeidet og kvaliteten i utdanningene de tilbyr.

Godt kvalitetsarbeid ved Fredrikstad FagAkademi

Fredrikstad FagAkademi, som nå er en del av Norges Fagakademi, dokumenterte et godt og systematisk kvalitetsarbeid, tilpasset fagskolens virksomhet. Særlig positivt var fagskolens beskrivelser av tiltak og informasjon om tiltakenes effekt samt gode ordninger for å dokumentere møter med aktører i yrkesfeltet.

De fire andre fagskolene, AOF Østfold, Fagskolen Aldring og helse, Norsk Hestesenter og NKI Fagskoler, hadde imidlertid mangler i kvalitetsarbeidet som de ble bedt om å rette opp. Det dreide seg blant annet om å tydeliggjøre hvordan informasjonen fra kvalitetssystemet brukes til å forbedre og utvikle utdanningene. Fagskolene ble gitt en frist på å dokumentere at de har rettet opp i manglene.

NKI Fagskoler fratatt retten til å søke om akkreditering av nye utdanninger

Det er kun NKI Fagskoler som fremdeles har mangler i kvalitetsarbeidet. Det innebærer at fagskolen er fratatt retten til å søke NOKUT om akkreditering av nye fagskoleutdanninger. De har ikke klart å dokumentere tilstrekkelige ansvarsforhold i systemet og kvalitetsarbeidet, og heller ikke hvordan de henter inn resultater fra fagskolens internkontroll. NKI Fagskoler kan kreve et nytt tilsyn med kvalitetsarbeid når det har gått ett år etter at retten til å søke om akkreditering av fagskoleutdanning ble trukket tilbake.

– Dette vedtaket går ikke utover de fagskoleutdanningene som NKI Fagskoler allerede tilbyr og har akkreditering for. Vi vil nå gå i dialog med NKI for å veilede og finne et tidspunkt for et nytt tilsyn. For oss i NOKUT er det viktig å være en partner for fagskolene, slik at vi stimulerer institusjonene til godt kvalitetsarbeid og kvalitet i utdanningene de tilbyr, sier Vinje.

Vil følge opp med erfaringsdeling og veiledning

Pilotprosjektet med de fem fagskolene er nå fullført. Fagskolene som deltok har i hovedsak meldt tilbake at tilsynsprosessen har vært lærerik, og at den har påvirket fagskolene på en positiv måte.

NOKUT har videreutviklet tilsynsmetodikken fra piloten og startet opp med en systematisk oppfølging av fagskolene gjennom tilsyn med kvalitetsarbeid ved flere fagskoler. Videre vil NOKUT følge opp tilsynene med erfaringsdeling og veiledning, både mot den enkelte fagskole som har hatt vært under tilsyn og fagskolesektoren som helhet.

– Erfaringene fra disse tilsynene gir inntrykk av et behov for veiledning, erfaringsdeling og oppfølging knyttet til den interne kvalitetssikringen fagskolene selv har ansvaret for, oppsummerer NOKUT-direktøren.

Les tilsynsrapportene:

Del med andre